แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้-ประสบการณ์ FreeBSD สำหรับคนไทย
:: เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหาคาใจ, แนะนำ, ประกาศ, หรือทุกสิ่งตามต้องการ ::
 
Home  กลับหน้าหลัก  สมัครสมาชิก  ตั้งคำถามใหม่  แก้ไขข้อมูลสมาชิก  ดูสมาชิกทั้งหมด  ลืมรหัสผ่าน

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ  การทำ FAMP with ssl จาก บันทึกของ jack`z
   mamazaki
 Posted : 2006-01-10 13:20:42

  จอมยุทธ์น้อย
 

 Sex :
 Post : 445
 สมาชิกลำดับที่ : 278
การติดตั้ง Apache 2.0.52 with SSL, PHP 5.0.3 and MySQL 4.1.8

###################### OpenSSL #######################
ทุกไฟล์ไว้ที่ /usr/local/src หมดเลย

su root
จากนั้นก็ คอมไพล์และติดตั้ง openssl 0.9.7d ดังนี้

ขั้นแรก wget openssl-0.9.7d.tar.gz มาก่อน

cd /usr/local/src
tar -zxvf openssl-0.9.7d.tar.gz
cd openssl-0.9.7d
./config --prefix=/usr/local
make
make installพิมพ์คำสั่ง โดยจะขึ้นให้ใส่ pass phrase

/usr/local/openssl genrsa -des3 -rand some_big_file_1:some_big_file_2 -out localhost.key 1024

จากนั้นก็

/usr/local/openssl rsa -in localhost.key -out localhost.key.unsecure

and then.....!!!

/usr/local/openssl req -new -key localhost.key -out localhost.key.csr

และ then!!!

/usr/local/openssl x509 -req -days 30 -in localhost.key.csr -signkey localhost.key -out localhost.cert

จากนั้นก็ chmod ไฟล์เหล่านี้

chmod 400 localhost.cert
chmod 400 localhost.key
chmod 400 localhost.key.unsecure

 

เช่าพื้นที่เว็บไซต์ / จดทะเบียนโดเมน / วิทยุออนไลน์ / บริการด้านเครือข่าย ้http://www.smartweb.co.th hotline : info(at)smartweb.co.th
  IP : (202.143.136.60)
ชื่อสมาชิก mamazaki Mail to mamazaki เบอร์ msn info@smartweb.co.th กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
แสดงความคิดเห็น

   mamazaki
 Posted : 2006-01-10 13:21:18   IP : (202.143.136.60)

  จอมยุทธ์น้อย
 

 Sex :
 Post : 445
 สมาชิกลำดับที่ : 278
############################ MySQL #############################

wget mysql-4.1.8.tar.gz

tar -zxvf mysql-4.1.8.tar.gz
cd mysql-4.1.8
./configure --prefix=/usr/local/mysql --with-unix-sock-path=/tmp/mysql.sock --with-charset=tis620
make
make install


เพิ่ม user mysql กรุ๊ป mysql
จากนั้น

cp support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf
cd /usr/local/mysql
bin/mysql_install_db --user=mysql
chown -R root .
chown -R mysql var
chgrp -R mysql .


จากนั้นแก้ไฟล์ pico /etc/my.cnf

[client]
port = 3306
socket = /tmp/mysql.sock
[mysqld]
port = 3306
socket = /tmp/mysql.sock
skip-locking
key_buffer = 16K
max_allowed_packet = 1M
table_cache = 4
sort_buffer_size = 64K
net_buffer_length = 2K
thread_stack = 64K
skip-networking # not show in tcp port but it listen
server-id = 1
[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 16M
[mysql]
no-auto-rehash
[isamchk]
key_buffer = 8M
sort_buffer_size = 8M
[myisamchk]
key_buffer = 8M
sort_buffer_size = 8M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeoutpico /etc/rc.local

ใส่

/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe & 

เช่าพื้นที่เว็บไซต์ / จดทะเบียนโดเมน / วิทยุออนไลน์ / บริการด้านเครือข่าย ้http://www.smartweb.co.th hotline : info(at)smartweb.co.th
 Comment : 1
ชื่อสมาชิก mamazaki Mail to mamazaki เบอร์ msn info@smartweb.co.th กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลับขึ้นด้านบน

   mamazaki
 Posted : 2006-01-10 13:21:48   IP : (202.143.136.60)

  จอมยุทธ์น้อย
 

 Sex :
 Post : 445
 สมาชิกลำดับที่ : 278
###################### APACHE ##############################

ให้ลง imap ผ่าน ports ก่อน ลง apache โดยลงแบบไม่มี SSL ครับ

make WITHOUT_SSL="yes" installcd /usr/local/src
tar -zxvf httpd-2.0.52.tar.gz
cd httpd-2.0.52
./configure --prefix=/usr/local/apache2 --enable-so --enable-auth-digest --enable-rewrite --enable-setenvif --enable-mime --enable-deflate --enable-ssl --with-ssl=/usr/local --enable-headers --enable-calendar --enable-ftp --with-gd --with-jpeg-dir=/usr/local/lib --with-zlib-dir=/usr/local/lib --with-xpm-dir=/usr/local/lib --with-freetype-dir=/usr/local/lib --with-png-dir=/usr/local/lib --enable-gd-native-ttf --enable-gd-jis-conv --enable-yp --enable-track-vars --enable-vhost-alias --enable-imap --enable-cgid --enable-cgi

make
make install

pico /usr/local/apache2/conf/httpd.conf

เพิ่ม

DocumentRoot "/home/www"

และก็เพิ่ม

LoadModule php5_module modules/libphp5.so
DirectoryIndex index.html index.html.var index.php index.phps
AddType application/x-httpd-php .php .php3
AddType application/x-httpd-php-source .phps
AddDefaultCharset tis-620


แล้วก็...


<Directory "/var/www">
Options Indexes Includes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>


จากนั้น

.htaccess:

<Files ~ "^.ht">
Order allow,deny
Deny from all
</Files>

จากนั้น

pico /usr/local/apache2/conf/ssl.conf

แล้วเพิ่ม

Listen 443
<VirtualHost _default_:443>
ServerName localhost
SSLEngine on
SSLCertificateFile /usr/local/localhost.cert
SSLCertificateKeyFile /usr/local/localhost.key.unsecure
</VirtualHost>

 

เช่าพื้นที่เว็บไซต์ / จดทะเบียนโดเมน / วิทยุออนไลน์ / บริการด้านเครือข่าย ้http://www.smartweb.co.th hotline : info(at)smartweb.co.th
 Comment : 2
ชื่อสมาชิก mamazaki Mail to mamazaki เบอร์ msn info@smartweb.co.th กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลับขึ้นด้านบน

   mamazaki
 Posted : 2006-01-10 13:22:20   IP : (202.143.136.60)

  จอมยุทธ์น้อย
 

 Sex :
 Post : 445
 สมาชิกลำดับที่ : 278
########################### ขั้นตอนติดตั้ง php #############################

php ต้องการ lib บางตัวดังนี้

PHP 5.0.3 itself - php-5.0.3.tar.bz2
CURL library - curl-7.12.3.tar.gz (((มีใน ports หมวด ftp)))
libiconv library - libiconv-1.9.1.tar.gz
JPEG library: jpegsrc.v6b.tar.gz (((มีใน ports หมวด graphics)))
PNG library: libpng-1.2.8.tar.gz
cpdflib library: clibpdf202r1.tar.gz (((มีใน ports หมวด print)))
Freetype 2 library: freetype-2.1.9.tar.bz2

บางตัวผมได้ได้ติดตั้งไว้ก่อน แล้ว ( FreeBSD มาไว้ให้แล้ว เช่น JPEG library: jpegsrc.v6b.tar.gz - PNG library: libpng-1.2.7.tar.gz )
โดย ทำตาม วิธีข้างล่างนี้


-----------------/ libiconv

cd /usr/local/src
tar -zxvf libiconv-1.9.1.tar.gz
cd libiconv-1.9.1
./configure --prefix=/usr/local
make
make install


-----------------/ libjpeg

cd /usr/local/src
tar -zxvf jpegsrc.v6b.tar.gz
cd jpeg-6b
./configure --prefix=/usr/local
make
make install
make install-lib


-----------------/ libpng

cd /usr/local/src
tar -zxvf libpng-1.2.8.tar.gz
cd libpng-1.2.7
cp scripts/makefile.freebsd makefile
make
make install


-----------------/ cpdflib

cd /usr/local/src
tar -zxvf clibpdf202r1.tar.gz
cd ClibPDF/source
cp Makefile.FreeBSD makefile
make
make install

-----------------/ curl

cd /usr/local/src
tar -zxvf curl-7.12.3.tar.gz
cd curl-7.12.3
./configure --prefix=/usr/local
make
make install


-----------------/ freetype 2

cd /usr/local/src
tar -jxvf freetype-2.1.9.tar.bz2
cd freetype-2.1.9
./configure --prefix=/usr/local
make
make install

*** หมายเหตุ ... ถ้าลง ไม่ได้ มันให้ลง GNU make เวอร์ชั่นสูงกว่า 3.79.1 แล้วลงต่อก็จะลงผ่านครับ

****** -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/


ผมจะข้ามขั้นตอนการติดตั้ง lib และ ไฟล์ require ที่ php ต้องการ หลังจาก ได้ถูกติดตั้งลง แล้ว ผมข้ามขั้นตอนข้างบน ไปเลย แล้วกัน มาดูกันที่ php
wget php มาคับ

gzip -dc php-5.0.3.tar.gz | tar xvf -
cd php-5.0.3
./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs --with-imap --with-mysql=/usr/local/mysql --with-mysqli=/usr/local/mysql/bin/mysql_config --with-mysql-sock=/tmp/mysql.sock --with-sqlite --enable-sqlite-utf8 --with-zlib --with-zlib-dir --with-bz2 --with-gd --enable-gd --enable-gd-native-ttf --with-jpeg-dir=/usr/local --with-png-dir=/usr/local --with-ttf --with-freetype-dir=/usr/local --with-iconv=/usr/local --with-curl=/usr/local --enable-track-vars --with-gettext --with-config-file-path=/usr/local/apache2/conf --enable-trans-id --enable-ftp --enable-mbstring --with-openssl=/usr/local
make
make install

cp php.ini-dist /usr/local/apache2/conf/php.ini

pico /usr/local/apache2/conf/php.ini
แล้วเพิ่ม

mysql.default_socket = /tmp/mysql.sock
short_open_tag = On
register_globals = On
allow_url_fopen = On


 

เช่าพื้นที่เว็บไซต์ / จดทะเบียนโดเมน / วิทยุออนไลน์ / บริการด้านเครือข่าย ้http://www.smartweb.co.th hotline : info(at)smartweb.co.th
 Comment : 3
ชื่อสมาชิก mamazaki Mail to mamazaki เบอร์ msn info@smartweb.co.th กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลับขึ้นด้านบน

 jackz
 Posted : 2006-01-10 20:57:25   IP : (125.25.1.184)
แหม.... ทำไปได้ อะนะ ท่าน เหน่อ ไม่ต้องให้ เครดิต ผมก็ ได้ ผมทำตามความถนัดแล้วก็ความเข้าใจ ท่านสามารถประยุกต์ใช้เองตามความต้องการได้

 
 Comment : 4
กลับขึ้นด้านบน

   mamazaki
 Posted : 2006-01-11 08:59:27   IP : (202.143.136.60)

  จอมยุทธ์น้อย
 

 Sex :
 Post : 445
 สมาชิกลำดับที่ : 278
แค่นั้นก็เกินพอแล้วพี่ท่าน รอดตายได้หลายครั้งก็ บันทึกตัวนี้แหละ

 

เช่าพื้นที่เว็บไซต์ / จดทะเบียนโดเมน / วิทยุออนไลน์ / บริการด้านเครือข่าย ้http://www.smartweb.co.th hotline : info(at)smartweb.co.th
 Comment : 5
ชื่อสมาชิก mamazaki Mail to mamazaki เบอร์ msn info@smartweb.co.th กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลับขึ้นด้านบน

   chalee
 Posted : 2006-02-22 15:53:48   IP : (192.168.1.115)

  จอมยุทธ์น้อย
 

 Sex :
 Post : 494
 สมาชิกลำดับที่ : 431
ขุดๆๆๆๆๆ


 

ทำได้เท่าที่จะทำ
 Comment : 6
ชื่อสมาชิก chalee Mail to chalee
กลับขึ้นด้านบน

 samira samilan
 Posted : 2006-02-22 21:39:38   IP : (24.107.60.172)
น่าสนใจมากครับ ได้ความรู้
มีคำถาม สองอัน อันแรก คุณ chalee ไอ้ "ขุดๆๆๆๆ" อะไรของคุณนี่ มันแปลว่า อะไรครับ( อะไรของเอง วะ) ช่วยอธิบายให้คนไกลปืนเที่ยงอย่างผมเข้าใจหน่อยเถอะ

สอง ถาม เจ้าของกระทู้
ในตอน config php (ย่อหน้าสุดท้าย)

./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs
ไอ้เจ้า --with-apxs2 นี่มันทำอะไร ต้องใส่เข้าไปไปทำไมเหรอ

ช่วยอธิบายหน่อย คนอื่นจะได้เข้าใจด้วย เพราะคิดว่า มันสำคัญมาก
ที่เขียนมาเล่า นี้ ขอบคุณมากๆ มีค่ามาก มีน้ำใจอุตส่าห์เขียน มาเผื่อแผ่มากๆเลยนะ
แต่ การเขียนแบบนี้ มันเหมือน ตำรากับข้าว " ใส่น้ำปลา 2 ช้อน ใส่กะปิ หนึ่งกำ" คือ บอกให้ทำ แต่ไม่ได้บอกว่า ทำ ทำไม (วะ)
อยากให้เขียน แบบ อธิบายด้วย คนเง่า ๆ คนน้องใหม่แบบผม จะได้เข้าใจด้วย
ขอบคุณ 
 Comment : 7
กลับขึ้นด้านบน

   chalee
 Posted : 2006-02-22 21:56:12   IP : (192.168.1.115)

  จอมยุทธ์น้อย
 

 Sex :
 Post : 494
 สมาชิกลำดับที่ : 431
อะโหมีครบเลยนะครับ ทั้ง ( อะไรของเอง วะ) ทั้ง ทำ ทำไม (วะ)เจ้าของกระทู้ (น้องเมย์) คงน้อยใจนิสๆนะคับ
"ขุดๆๆๆ" ผมเห็นว่า กระทู้นี้มีสาระดี แต่ตกไปอยู่หน้าท้ายๆแล้วเลยช่วยโพส (ใชบอร์ดบ่อยๆคงรู้) ขุดกระทู้ให้ขึ้นมาคับ
ด้วยความปราถนาดี
น้องเมย์สู้เค้า

 

ทำได้เท่าที่จะทำ
 Comment : 8
ชื่อสมาชิก chalee Mail to chalee
กลับขึ้นด้านบน

   jackz
 Posted : 2006-02-23 21:17:40   IP : (125.24.92.226)

 หน้าใหม่ไร้วรยุทธ์
 

 Sex :
 Post : 50
 สมาชิกลำดับที่ : 276
ขอบคุณครับสำหรับ คำติชม ขอบคุณ เมย์ ที่นำมาลง ไว้ ส่วน.. apxs ย่อมาจาก APache eXtenSion tool ครับ เป็น เครื่องมือของ apache สำหรับ การ เรียกใช้งาน Module และส่วนอื่นๆ ของ Apache ครับผม เช่นติดตั้ง php ปุ้บ เราก็ สั่งโหลดมันซะเลย ผ่าน apxs นี่ละ

--------------------------------------------------

apxs -c -o libphp3.so mod_php3.c libmodphp3-so.a

--------------------------------------------------

 

F.U.N.D. | FreeBSD and Unix Network Developers.
 Comment : 9
ชื่อสมาชิก jackz Mail to jackz เบอร์ msn admin@jack.in.th F.U.N.D.
กลับขึ้นด้านบน

 dom
 Posted : 2006-02-23 22:21:58   IP : (210.203.169.237)
คุณ samira samilan ครับ การศึกษาช่วยยกระดับความรู้ ถ้าช่วยยกระดับของจิตใจด้วยก็คงจะดีไม่น้อยนะครับ 
 Comment : 10
กลับขึ้นด้านบน

1 2 3 4 5 6


 แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 50 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
แสดงความเห็น

ความปลอดภัย กรุณากรอกข้อความที่ท่านเห็นด้านล่าง
   
   
   
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ admin@thaibsd.com เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


 © Copyright 2001 thaibsd.com All Right Reserved. Contact >> admin@thaibsd.com