แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้-ประสบการณ์ FreeBSD สำหรับคนไทย
:: เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหาคาใจ, แนะนำ, ประกาศ, หรือทุกสิ่งตามต้องการ ::
 
Home  กลับหน้าหลัก  สมัครสมาชิก  ตั้งคำถามใหม่  แก้ไขข้อมูลสมาชิก  ดูสมาชิกทั้งหมด  ลืมรหัสผ่าน

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ  การติดตั้ง Qmailrocks นะครับ
 MR.T
 Posted : 2008-04-24 13:45:03
ติดตั้ง Qmailrocks นะครับ
apache+php --PATH -->/usr/local/apache2
mysql---PATH -->/usr/local/mysql
โดเมนสมมติ san.myvnc.com -->ลงทะเบียนกับ NO-IP
mysql installation
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=13796
Apache installation
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=13754
DNS installation
http://www.thaibsd.com/webboard/show.php?Category=thaibsd&No=13537
**ขอบคุณอาจารญืกิตติพงษ์ครับ ข้อมูลเอามาจากหนังสือเล่มแดง
------------------------------------------------------------>
#mkdir downloads
#fetchhttp://www.qmailrocks.org/downloads/qmailrocks.tar.gz
#tar zxvf qmailrocks.tar gz
#cd /downloads/qmailrocks/scripts/util/qmail_patches.script
#cd /usr/src/qmail-1.03
#make man
#make setup check
#./config-fast san.myvnc.com

-------------------------------------------------------------->
ucspi-tcp
#cd /usr/src/qmail/ucspi-tcp-0.88
#make ; make setup check

-------------------------------------------------------------->
daemontools
#cd /packge/admin/daemontools-0.76
#packages/install
#shutdown -r now -------------> รีบูตเครื่องให้ เซอร์วิส SVCSCAN ทำงาน
-------------------------------------------------------------->
#ps -aux ---->สังเกตจะมีโปรเซส svcscan รันอยู่
--------------------------------------------------------------->
ezmlm
#cd /downloads/qmailrocks
#tar zxvf ezmlm-0.53-idx-041.tar.gz
#cd ezmlm-0.53-idx-041
#make ; make setup
-------------------------------------------------------------->
qmail-autoresponder
#cd /downloads/qmailrocks
#pkg_add qmail-autoresponder-0.96.1.tbz

------------------------------------------------------------>
Vpopmail
#mkdir /usr/home/vpopmail/etc
#chown vpopmail:vchkpw /usr/home/vpopmail/etc
#echo "localhost|0|vpopmailuser|ใส่พาสเวิร์ดที่คุณต้องการในที่นี้ยกตัวอย่างเช่น 123456|vpopmail" > /usr/home/etc/vpopmail.mysql
#chown vpopmail:vchkpw /usr/home/vpopmail/etc/vpopmail.mysql
#chmod 640 /usr/home/vpopmail/etc/vpopmail.mysql

สร้างฐานข้อมูลให้ Vpopmail
#/usr/local/mysql/bin/mysql -u root -p
:userpassword
mysql >create database vpopmail;
mysql>grant all on vpopmail.* to vpopmailuser@localhost identified by '123456';
mysql>flush privileges;
mysql>quit
---------------------------------------------------------->
vpopmail
#tar zxvf vpopmail-5.4.7.tar.gz
#cd vpopmail-5.4.7
#./configure --enable-logging=p \
--enable-auth-module=mysql \
--enable-passwd \
--enable-clear-passwd \
--disable-many-domains \
--enable-auth-logging \
--enable-mysql-logging \
--enable-valias \
--disable-mysql-limits
#make ;make install-strip
--------------------------------------------------------->
vqadmin
#cd /downloads/qmailrocks
#tar zxvf vqadmin-2.3.6.tar.gz
#cd vqadmin-2.3.6
#./configure \
--enable-cgibindir=/usr/local/apache2/cgi-bin \ ----->ให้ตรงกับพาธที่ติดตั้ง Apache ด้วยนะครับ
--enable-htmldir=/usr/local/apache2/htdocs
#make ; make install-strip
-------------------------------------------------------->
ไปแก้ไขไฟล์ httpd.conf --->ส่วนของ cgi-bin เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ต่อจากของเดิม
<Directory "/usr/local/apache2/cgi-bin/vqadmin">
deny from all
options ExecCGI
AllowOverride AuthConfig
Order deny,allow
</Directory>

#cd /usr/local/apache2/cgi-bin/vqadmin
#ee .htaccess
AuthType Basic
AuthUserFile /etc/vqpasswd -->แก้ไขตรงนี้
AuthName vQadmin
require valid-user
satisfy any

#chown nobody .htaccess
#chmod 644 .htaccess
#cd /usr/local/apache2/bin
#./htpasswd -cb /etc/vqpasswd admin ****** --->รหัสผ่านที่ต้องการ
#cd /etc/
#chmod 644 vqpasswd
#/usr/local/apache2/bin/apachectl stop
#/usr/local/apache2/bin/apachectl start

****** ตรงนี้สำคัญครับ ไปติดตั้ง Mysql Client ก่อน เพราะถ้าไปเรียกเว็บแล้ว จะใช้งานไม่ได้
#cd /usr/port/mysql51-client ---> ผมติดตั้ง Mysql51**
#make install clean
#rehash

ลองเรียกเว็บดู
http://san.myvnc.com/cgi-bin/vqadmin/vqadmin.cgi
-->user:admin
-->pass:*****
--------------------------------------------------------------------------------->
maildrop
#cd /downloads/qmailrocks
#tar zxvf maildrop-1.6.3.tar.gz
#cd maildrop-1.6.3
#./configure --prefix=/usr/local \
--exec-prefix=/usr/local \
--enable-maildrop-uid=root \
--enable-maildrop-gid=vchkpw \
--enable-maildirquota
#make ;make install-strip ;make install-man
------------------------------------------------------------------------------>
Qmailadmin
#cd /downloads/qmailrocks
#tar zxvf qmailadmin-1.2.3
#./configure \
--enable-cgibindir =/usr/local/apache2/cgi-bin \
--enable-htmldir=/usr/local/apache2/htdocs \
--enable-autoresponder-path=/usr/local/bin/qmail-autoresponder
#make ;make install-strip

ลองเรียกเว็บดู
http://san.myvnc.com/cgi-bin/vqadmin
-->username:postmaster
-->domain :san.myvnc.com
-->password:*****

#/downloads/qmailrocks/scripts/finalize/freebsd/finalize_freebsd.script

------------------------------------------------------------------------------>

----------------> ปรับค่า qmailctl <----------------------------
#ee /var/qmail/supervise/qmail-pop3d/run
-->เปลี่ยนจาก mail.example.com --->mail.san.myvnc.com (ชื่อโดเมน Mail ที่อยู่ใน DNS)
#ee /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run
-->เปลี่ยนจาก mail.example.com --->mail.san.myvnc.com
#qmailctl stop
#echo '127.:allow,RELAYCLIENT=""' >> /etc/tcp.smtp
#qmailctl cdb
#echo ชื่ออีเมลล์@san.myvnc.com > /var/qmail/alias/.qmail-root
#echo ชื่ออีเมลล์@san.myvnc.com > /var/qmail/alias/.qmail-postmaster
#echo ชื่ออีเมลล์@san.myvnc.com > /var/qmail/alias/.qmail-mailer-daemon
#ln -s /var/qmail/alias/.qmail-root /var/qmail/alias/.qmail-anonymous
#chmod 644 /var/qmail/alias/.qmail*
#cd /etc/mail
#make stop

เปลี่ยนจาก sendmail ไปใช้งาน qmail
#mv /usr/sbin/sendmail /usr/sbin/sendmail.old
#mv /usr/libexec/sendmail /usr/libexec/sendmail.old
#chmod 0 /usr/libexec/sendmail.old /usr/sbin/sendmail.old
#ee /etc/rc.conf
-->sendmail_enable="YES"
เปลี่ยนเป็น
-->sendmail_enable="NONE"

#ln -s /var/qmail/bin/sendmail /usr/lib/sendmail
#ln -s /var/qmail/bin/sendmail /usr/sbin/sendmail
ตรวจสอบการติดตั้ง Qmail ทั้งหมด
#/downloads/qmailrocks/script/util/qmr_inst_check
#qmailctl stop
#qmailctl start
----------------------------------------------------------------------->
ติดตั้ง POP3 Server
#telnet localhost 110 --> ทดสอบพอร์ต 110
user postmaster@san.myvnc.com
pass *******
quit

ติดตั้ง courier-iamp ---> port 143
#cd /downloads/qmailrocks
#tar zxvf courier-imap-3.0.8.tar
#cd courier-imap-3.0.8
#./configure --prefix=/usr/local \
--exec-prefix=/usr/local \
--without-authdaemon \
--with-authvchkpw \
--without-authldap \
--disable-root-check \
--with-ssl
#make ;make install-strip
#cd /usr/local/etc/
#cp imap.dist imapd
#cp imap-ssl.dist imapd-ssl
#/usr/local/sbin/mkimapdcert
#ee imaps-ssl
หาข้อความ IMAPDSSLSTART=NO เปลี่ยนเป็น YES
#cp /usr/local/libexec/imapd.rc /usr/local/etc/rc.d/imap.sh
#cp /usr/local/libexec/imapd-ssl.rc /usr/local/etc/rc.d/imaps.sh

#/usr/local/etc/rc.d/imap.sh start
#/usr/local/etc/rc.d/imaps.sh start

ทดสอบระบบดู
#telnet localhost 143
a login postmaster@san.myvnc.com (password)
a logout

---------------------------------------------------------------------->
การตรวจสอบสิทธิ์ Courier
#cd /downloads/qmailrocks
#tar zxvf courier-authlib-0.55.tar.bz2
#cd courier-authlib-0.55
#./configure
#make ;make install
#make install-migrate
#make install-configure
#/usr/local/etc/rc.d/imap.sh start
#/usr/local/etc/rc.d/imaps.sh start

------------------------------------------------------------------>
Courierpassd
#cd /downloads/qmailrocks
#tar zxvf courierpassd-1.0.1.tar.gz
#cd courierpassd-1.0.1
#./configure \
--with-couriersrc=/downloads/qmailrocks/courier-imap-3.0.8
#make ;make install
#ee /etc/inetd.conf
หาคำว่า nntpd เพิ่มบรรทัดไปอีกบรรทัดนึง
courierpassd stream tcp nowait root /usr/local/sbin/courierpassd -s imap
#ee /etc/services
หาคำว่า 3com-tsmux เพิ่มบรรทัดไปอีกบรรทัดนึง
courierpassd 106/tcp

#ee /etc/inetd.conf
inetd_enable="YES"

#shutdown -r now
------------------------------------------------------------------>
ทดสอบพอร์ต 106
#telnet localhost 106
user postmaster@san.myvnc.com
pass *******
newpass ******
quit

ติดตั้ง Webbased Squirrelmail
ไปดาวโหลด Source มาก่อน ผมขี้เกียจเข้าหน้าเว็บใช้วิธีนี้ละกัน
#cd /usr/ports/mail/p5-Mail-Squirrelmail
#make --> ให้ดาวโหลดมา 100% ก่อน แล้ว Ctrl+C
#cd /usr/ports/distfile
#tar zxvf Mail-SpamAssassin-3.2.4.tar.gz
#mv Mail-SpamAssassin-3.2.4 /usr/local/apache2/htdocs/webmail
#cd /usr/local/apache2/htdocs/webmail
#./configure
-->2
Domain:ใส่ชื่อไอพีเมลล์เซิร์ฟเวอร์ -->กด R
-->A
IMAP server:localhost -->กด R
-->B -->7 SMTP Authenticatio
-->เปลี่ยน พิมพ์ login -->ENTER
Try to detect auth mechanisms? --Y -->กด R
--->4 General Options
เปลี่ยนจาก ../data/ เป็น /var/spool/data -->R
--->10 Language preferences
1.เปลี่ยนจาก en_EN --->th_TH
2.เปลี่ยนเป็น tis620
---->R
---->S
---->q ออกจากโปรแกรม

ทดสอบเรียกจากหน้าเว็บ

http://san.myvnc.con/webmail หรือเรียกด้วยไอพีก็ได้ https://192.168.1.2/webmail
user: someone@san.myvnc.com
pass:*******

จบแล้วมั้ง

 
  IP : (192.168.19.10)
แสดงความคิดเห็น

 MR.T
 Posted : 2008-04-24 14:29:00   IP : (192.168.19.10)
***แก้ที่ผิด
ลองเรียกเว็บดู
http://san.myvnc.com/cgi-bin/qmailadmin

 
 Comment : 1
กลับขึ้นด้านบน

 MR.T
 Posted : 2008-04-24 14:37:30   IP : (192.168.19.10)
***แก้ที่ผิด
#cd /usr/ports/mail/p5-Mail-Squirrelmail
#make --> ให้ดาวโหลดมา 100% ก่อน แล้ว Ctrl+C
#cd /usr/ports/distfile
#tar zxvf Mail-SpamAssassin-3.2.4.tar.gz
#mv Mail-SpamAssassin-3.2.4 /usr/local/apache2/htdocs/webmai
--------------------------------------
#cd /usr/ports/distfile
#tar zxvf squirrelmail-1.4.13.tar.bz2
#cp squirrelmail-1.4.13 /usr/local/apache2/webmail 
 Comment : 2
กลับขึ้นด้านบน

 MR.T
 Posted : 2008-04-24 14:47:51   IP : (192.168.19.10)

เพิ่มภาษให้ squirrelmail
#cd /usr/ports/distfile/squirrelmail
#tar zxvf all_locales-1.4.9-20070106.tar.bz2
#./install
#Please enter path to your squirrelmail installation:/usr/local/apache2/htdocs/webmail


 
 Comment : 3
กลับขึ้นด้านบน

 MR.T
 Posted : 2008-04-24 14:54:33   IP : (192.168.19.10)
อันนี้ก็สร้างด้วย
#mkdir /var/spool/data
#cd /var/spool/
#chmod -R 777 data/
#chown nobody:nogroup data/


 
 Comment : 4
กลับขึ้นด้านบน

 MR.T
 Posted : 2008-05-14 13:49:22   IP : (192.168.19.10)
QMAILADMIN Version qmailadmin-1.2.9
ใช้คำสั่ง
./configure --enable-cgibindir=/usr/local/apache2/cgi-bin --enable-htmldir=/usr/local/apache2/htdocs --enable-htmllibdir=/usr/local/apache2/htdocs --enable-cgipath=/cgi-bin/qmailadmin --enable-vpopuser=vpopmail --enable-vpopgroup=vchkpw --enable-autoresponder-path=/usr/local/bin/qmail-autoresponder --enable-ezmlmdir=/usr/local/bin/ezmlm --enable-modify-spam=Y
--enable-domain-autofill
#make ; make install-strip

 
 Comment : 5
กลับขึ้นด้านบน

 Ch@rt
 Posted : 2008-05-14 15:29:50   IP : (203.155.56.13)
ครับ สุดยอด แล้วเราก็ได้ยอดฝีมือมาอีกคน
ตอนนั้นกว่าผมจะได้ เล่นเอาเหนื่อย
แต่ทำเสร็จก็ไม่ได้ใช้ แต่ดีกว่าที่เราไม่ได้ทำครับ

 
 Comment : 6
กลับขึ้นด้านบน

 xxxx
 Posted : 2011-05-12 14:12:56   IP : (66.79.163.114)
http://www.ghdsprostownica.com/ghd-polska.html
http://www.ghdsprostownica.com/ghd-prostownica-iv-mini-styler-black.html
http://www.ghdsprostownica.com/tanie-ghd.html
http://www.shopghds.com/ghd.html
http://www.shopghds.com/ghd-sale.html

 
 Comment : 7
Mail to xxxx
กลับขึ้นด้านบน

 shao11
 Posted : 2011-05-12 14:57:08   IP : (66.79.164.92)
dfdfdf

 
 Comment : 8
Mail to shao11
กลับขึ้นด้านบน

 shao11
 Posted : 2011-05-12 15:01:19   IP : (66.79.164.92)
http://www.thomasabosale-us.com/thomas-sabo-us.html

 
 Comment : 9
Mail to shao11
กลับขึ้นด้านบน

 shao11
 Posted : 2011-05-12 15:02:58   IP : (66.79.164.92)
Homehttp://www.buytiffanyjewelry.net/tiffany-jewellery.htmltowardhttp://www.buytiffanyjewelry.net/tiffany-bracelets.htmlthe cruelhttp://www.buytiffanyjewelry.net/genuine-tiffany.htmlAfrican bushlandshttp://www.buytiffanyjewelry.net/tiffany-rings.htmlalongside the Kenyan and Tanzanian border arrives the shiny eco-friendlyhttp://www.buytiffanyjewelry.net/tiffany-browse-money-clips.htmltsavorite.

 
 Comment : 10
Mail to shao11
กลับขึ้นด้านบน

1 2


 แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 50 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
แสดงความเห็น

ความปลอดภัย กรุณากรอกข้อความที่ท่านเห็นด้านล่าง
   
   
   
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ admin@thaibsd.com เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


 © Copyright 2001 thaibsd.com All Right Reserved. Contact >> admin@thaibsd.com