แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้-ประสบการณ์ FreeBSD สำหรับคนไทย
:: เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหาคาใจ, แนะนำ, ประกาศ, หรือทุกสิ่งตามต้องการ ::
 
Home  กลับหน้าหลัก  สมัครสมาชิก  ตั้งคำถามใหม่  แก้ไขข้อมูลสมาชิก  ดูสมาชิกทั้งหมด  ลืมรหัสผ่าน

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ  ไม่ขึ้น error แต่ login ไม่ได้ [php]
 MogGy
 Posted : 2008-02-12 08:24:58
คลิ๊กที่ภาพ

ผมได้ทดลองเขียนเวบจาก php ที่มีระบบสมาชิก
ในขั้นแรกใช้ appserve จำลองในเครื่องก่อน ใช้การได้เป็นปกติดี
แต่เมื่อเอาขึ้น Server FreeBSD 6.2+FAMP 6.2 ที่ติดตั้งเอง (ตามคำแนะนำต่างๆในเว็บนี้) เข้าหน้าแรกได้เป็นปกติดีครับ แต่จะติดตรงที่ เข้า Login แล้วกลับมาเป็นหน้าเดิมอีก ไม่ได้ขึ้น error หรือ รหัสผิดพลาด (ตามรูป)

ได้ทดลองบน freebsd 2 เวบ ไม่ผ่านทั้งคู่ แต่กับ php-nuke ผ่าน

คำถามครับ-แนวทางการแก้ไขควรเป็นอย่างไรครับ เกี่ยวข้องกับ code php ที่เขียนขึ้นหรือเปล่า แต่เพราะลองกับ appserve ก็ปกติดี
**รบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ
อีกอย่างนึง ThaiBSD Register Card นี่ทำอย่างไรครับ ผมหา Book ID + Register Key ไม่เจอ มีหนังสืออยู่ในมือแล้วครับ พิมพ์ครั้งที่ 4

 
  IP : (125.24.152.101)
แสดงความคิดเห็น

 jakyjoon
 Posted : 2008-02-12 09:01:23   IP : (125.24.193.39)
ถ้ามี code ให้ดู น่าจะพอช่วยได้

 
 Comment : 1
กลับขึ้นด้านบน

 kittipong
 Posted : 2008-02-12 09:05:04   IP : (222.123.236.126)
ปรับค่า register_global=Off เป็น On ในไฟล์ php.ini นะ

ส่วนหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 4 ยกเลิก ThaiBSD REgister Card แล้ว ให้กรอก email ของท่านในหน้าแรกของ ThaiBSD.com ได้เลย เพื่อรับข่าวสารครับ 
 Comment : 2
กลับขึ้นด้านบน

 MogGy
 Posted : 2008-02-12 10:32:37   IP : (202.143.173.75)
อ.kittipong ครับ ค่า register_global=On แล้วครับ
ลองดู php.ini
[PHP]

;;;;;;;;;;;
; WARNING ;
;;;;;;;;;;;
; This is the default settings file for new PHP installations.
; By default, PHP installs itself with a configuration suitable for
; development purposes, and *NOT* for production purposes.
; For several security-oriented considerations that should be taken
; before going online with your site, please consult php.ini-recommended
; and http://php.net/manual/en/security.php.


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; About php.ini ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; This file controls many aspects of PHP's behavior. In order for PHP to
; read it, it must be named 'php.ini'. PHP looks for it in the current
; working directory, in the path designated by the environment variable
; PHPRC, and in the path that was defined in compile time (in that order).
; Under Windows, the compile-time path is the Windows directory. The
; path in which the php.ini file is looked for can be overridden using
; the -c argument in command line mode.
;
; The syntax of the file is extremely simple. Whitespace and Lines
; beginning with a semicolon are silently ignored (as you probably guessed).
; Section headers (e.g. [Foo]) are also silently ignored, even though
; they might mean something in the future.
;
; Directives are specified using the following syntax:
; directive = value
; Directive names are *case sensitive* - foo=bar is different from FOO=bar.
;
; The value can be a string, a number, a PHP constant (e.g. E_ALL or M_PI), one
; of the INI constants (On, Off, True, False, Yes, No and None) or an expression
; (e.g. E_ALL & ~E_NOTICE), or a quoted string ("foo").
;
; Expressions in the INI file are limited to bitwise operators and parentheses:
; | bitwise OR
; & bitwise AND
; ~ bitwise NOT
; ! boolean NOT
;
; Boolean flags can be turned on using the values 1, On, True or Yes.
; They can be turned off using the values 0, Off, False or No.
;
; An empty string can be denoted by simply not writing anything after the equal
; sign, or by using the None keyword:
;
; foo = ; sets foo to an empty string
; foo = none ; sets foo to an empty string
; foo = "none" ; sets foo to the string 'none'
;
; If you use constants in your value, and these constants belong to a
; dynamically loaded extension (either a PHP extension or a Zend extension),
; you may only use these constants *after* the line that loads the extension.
;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; About this file ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; All the values in the php.ini-dist file correspond to the builtin
; defaults (that is, if no php.ini is used, or if you delete these lines,
; the builtin defaults will be identical).


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Language Options ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Enable the PHP scripting language engine under Apache.
engine = On

; Enable compatibility mode with Zend Engine 1 (PHP 4.x)
zend.ze1_compatibility_mode = Off

; Allow the <? tag. Otherwise, only <?php and <script> tags are recognized.
; NOTE: Using short tags should be avoided when developing applications or
; libraries that are meant for redistribution, or deployment on PHP
; servers which are not under your control, because short tags may not
; be supported on the target server. For portable, redistributable code,
; be sure not to use short tags.
short_open_tag = On

; Allow ASP-style <% %> tags.
asp_tags = Off

; The number of significant digits displayed in floating point numbers.
precision = 12

; Enforce year 2000 compliance (will cause problems with non-compliant browsers)
y2k_compliance = On

; Output buffering allows you to send header lines (including cookies) even
; after you send body content, at the price of slowing PHP's output layer a
; bit. You can enable output buffering during runtime by calling the output
; buffering functions. You can also enable output buffering for all files by
; setting this directive to On. If you wish to limit the size of the buffer
; to a certain size - you can use a maximum number of bytes instead of 'On', as
; a value for this directive (e.g., output_buffering=4096).
output_buffering = Off

; You can redirect all of the output of your scripts to a function. For
; example, if you set output_handler to "mb_output_handler", character
; encoding will be transparently converted to the specified encoding.
; Setting any output handler automatically turns on output buffering.
; Note: People who wrote portable scripts should not depend on this ini
; directive. Instead, explicitly set the output handler using ob_start().
; Using this ini directive may cause problems unless you know what script
; is doing.
; Note: You cannot use both "mb_output_handler" with "ob_iconv_handler"
; and you cannot use both "ob_gzhandler" and "zlib.output_compression".
; Note: output_handler must be empty if this is set 'On' !!!!
; Instead you must use zlib.output_handler.
;output_handler =

; Transparent output compression using the zlib library
; Valid values for this option are 'off', 'on', or a specific buffer size
; to be used for compression (default is 4KB)
; Note: Resulting chunk size may vary due to nature of compression. PHP
; outputs chunks that are few hundreds bytes each as a result of
; compression. If you prefer a larger chunk size for better
; performance, enable output_buffering in addition.
; Note: You need to use zlib.output_handler instead of the standard
; output_handler, or otherwise the output will be corrupted.
zlib.output_compression = Off

; You cannot specify additional output handlers if zlib.output_compression
; is activated here. This setting does the same as output_handler but in
; a different order.
;zlib.output_handler =

; Implicit flush tells PHP to tell the output layer to flush itself
; automatically after every output block. This is equivalent to calling the
; PHP function flush() after each and every call to print() or echo() and each
; and every HTML block. Turning this option on has serious performance
; implications and is generally recommended for debugging purposes only.
implicit_flush = Off

; The unserialize callback function will be called (with the undefined class'
; name as parameter), if the unserializer finds an undefined class
; which should be instantiated.
; A warning appears if the specified function is not defined, or if the
; function doesn't include/implement the missing class.
; So only set this entry, if you really want to implement such a
; callback-function.
unserialize_callback_func=

; When floats & doubles are serialized store serialize_precision significant
; digits after the floating point. The default value ensures that when floats
; are decoded with unserialize, the data will remain the same.
serialize_precision = 100

; Whether to enable the ability to force arguments to be passed by reference
; at function call time. This method is deprecated and is likely to be
; unsupported in future versions of PHP/Zend. The encouraged method of
; specifying which arguments should be passed by reference is in the function
; declaration. You're encouraged to try and turn this option Off and make
; sure your scripts work properly with it in order to ensure they will work
; with future versions of the language (you will receive a warning each time
; you use this feature, and the argument will be passed by value instead of by
; reference).
allow_call_time_pass_reference = On

;
; Safe Mode
;
; SECURITY NOTE: The FreeBSD Security Officer strongly recommend that
; the PHP Safe Mode feature not be relied upon for security, since the
; issues Safe Mode tries to handle cannot properly be handled in PHP
; (primarily due to PHP's use of external libraries). While many bugs
; in Safe Mode has been fixed it's very likely that more issues exist
; which allows a user to bypass Safe Mode restrictions.
; For increased security we always recommend to install the Suhosin
; extension.
;
safe_mode = Off

; By default, Safe Mode does a UID compare check when
; opening files. If you want to relax this to a GID compare,
; then turn on safe_mode_gid.
safe_mode_gid = Off

; When safe_mode is on, UID/GID checks are bypassed when
; including files from this directory and its subdirectories.
; (directory must also be in include_path or full path must
; be used when including)
safe_mode_include_dir =

; When safe_mode is on, only executables located in the safe_mode_exec_dir
; will be allowed to be executed via the exec family of functions.
safe_mode_exec_dir =

; Setting certain environment variables may be a potential security breach.
; This directive contains a comma-delimited list of prefixes. In Safe Mode,
; the user may only alter environment variables whose names begin with the
; prefixes supplied here. By default, users will only be able to set
; environment variables that begin with PHP_ (e.g. PHP_FOO=BAR).
;
; Note: If this directive is empty, PHP will let the user modify ANY
; environment variable!
safe_mode_allowed_env_vars = PHP_

; This directive contains a comma-delimited list of environment variables that
; the end user won't be able to change using putenv(). These variables will be
; protected even if safe_mode_allowed_env_vars is set to allow to change them.
safe_mode_protected_env_vars = LD_LIBRARY_PATH

; open_basedir, if set, limits all file operations to the defined directory
; and below. This directive makes most sense if used in a per-directory
; or per-virtualhost web server configuration file. This directive is
; *NOT* affected by whether Safe Mode is turned On or Off.
;open_basedir =

; This directive allows you to disable certain functions for security reasons.
; It receives a comma-delimited list of function names. This directive is
; *NOT* affected by whether Safe Mode is turned On or Off.
disable_functions =

; This directive allows you to disable certain classes for security reasons.
; It receives a comma-delimited list of class names. This directive is
; *NOT* affected by whether Safe Mode is turned On or Off.
disable_classes =

; Colors for Syntax Highlighting mode. Anything that's acceptable in
; <span style="color: ???????"> would work.
;highlight.string = #DD0000
;highlight.comment = #FF9900
;highlight.keyword = #007700
;highlight.bg = #FFFFFF
;highlight.default = #0000BB
;highlight.html = #000000

; If enabled, the request will be allowed to complete even if the user aborts
; the request. Consider enabling it if executing long request, which may end up
; being interrupted by the user or a browser timing out.
; ignore_user_abort = On

; Determines the size of the realpath cache to be used by PHP. This value should
; be increased on systems where PHP opens many files to reflect the quantity of
; the file operations performed.
; realpath_cache_size=16k

; Duration of time, in seconds for which to cache realpath information for a given
; file or directory. For systems with rarely changing files, consider increasing this
; value.
; realpath_cache_ttl=120

;
; Misc
;
; Decides whether PHP may expose the fact that it is installed on the server
; (e.g. by adding its signature to the Web server header). It is no security
; threat in any way, but it makes it possible to determine whether you use PHP
; on your server or not.
expose_php = On


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Resource Limits ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

max_execution_time = 90 ; Maximum execution time of each script, in seconds
max_input_time = 90 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
memory_limit = 32M ; Maximum amount of memory a script may consume (8MB)


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Error handling and logging ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; error_reporting is a bit-field. Or each number up to get desired error
; reporting level
; E_ALL - All errors and warnings (doesn't include E_STRICT)
; E_ERROR - fatal run-time errors
; E_WARNING - run-time warnings (non-fatal errors)
; E_PARSE - compile-time parse errors
; E_NOTICE - run-time notices (these are warnings which often result
; from a bug in your code, but it's possible that it was
; intentional (e.g., using an uninitialized variable and
; relying on the fact it's automatically initialized to an
; empty string)
; E_STRICT - run-time notices, enable to have PHP suggest changes
; to your code which will ensure the best interoperability
; and forward compatibility of your code
; E_CORE_ERROR - fatal errors that occur during PHP's initial startup
; E_CORE_WARNING - warnings (non-fatal errors) that occur during PHP's
; initial startup
; E_COMPILE_ERROR - fatal compile-time errors
; E_COMPILE_WARNING - compile-time warnings (non-fatal errors)
; E_USER_ERROR - user-generated error message
; E_USER_WARNING - user-generated warning message
; E_USER_NOTICE - user-generated notice message
;
; Examples:
;
; - Show all errors, except for notices and coding standards warnings
;
;error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
;
; - Show all errors, except for notices
;
;error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE | E_STRICT
;
; - Show only errors
;
;error_reporting = E_COMPILE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR
;
; - Show all errors except for notices and coding standards warnings
;
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE

; Print out errors (as a part of the output). For production web sites,
; you're strongly encouraged to turn this feature off, and use error logging
; instead (see below). Keeping display_errors enabled on a production web site
; may reveal security information to end users, such as file paths on your Web
; server, your database schema or other information.
display_errors = On

; Even when display_errors is on, errors that occur during PHP's startup
; sequence are not displayed. It's strongly recommended to keep
; display_startup_errors off, except for when debugging.
display_startup_errors = Off

; Log errors into a log file (server-specific log, stderr, or error_log (below))
; As stated above, you're strongly advised to use error logging in place of
; error displaying on production web sites.
log_errors = Off

; Set maximum length of log_errors. In error_log information about the source is
; added. The default is 1024 and 0 allows to not apply any maximum length at all.
log_errors_max_len = 1024

; Do not log repeated messages. Repeated errors must occur in same file on same
; line until ignore_repeated_source is set true.
ignore_repeated_errors = Off

; Ignore source of message when ignoring repeated messages. When this setting
; is On you will not log errors with repeated messages from different files or
; sourcelines.
ignore_repeated_source = Off

; If this parameter is set to Off, then memory leaks will not be shown (on
; stdout or in the log). This has only effect in a debug compile, and if
; error reporting includes E_WARNING in the allowed list
report_memleaks = On

; Store the last error/warning message in $php_errormsg (boolean).
track_errors = Off

; Disable the inclusion of HTML tags in error messages.
; Note: Never use this feature for production boxes.
;html_errors = Off

; If html_errors is set On PHP produces clickable error messages that direct
; to a page describing the error or function causing the error in detail.
; You can download a copy of the PHP manual fromhttp://www.php.net/docs.php
; and change docref_root to the base URL of your local copy including the
; leading '/'. You must also specify the file extension being used including
; the dot.
; Note: Never use this feature for production boxes.
;docref_root = "/phpmanual/"
;docref_ext = .html

; String to output before an error message.
;error_prepend_string = "<font color=ff0000>"

; String to output after an error message.
;error_append_string = "</font>"

; Log errors to specified file.
;error_log = filename

; Log errors to syslog (Event Log on NT, not valid in Windows 95).
;error_log = syslog


;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Data Handling ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
; Note - track_vars is ALWAYS enabled as of PHP 4.0.3

; The separator used in PHP generated URLs to separate arguments.
; Default is "&".
;arg_separator.output = "&amp;"

; List of separator(s) used by PHP to parse input URLs into variables.
; Default is "&".
; NOTE: Every character in this directive is considered as separator!
;arg_separator.input = ";&"

; This directive describes the order in which PHP registers GET, POST, Cookie,
; Environment and Built-in variables (G, P, C, E & S respectively, often
; referred to as EGPCS or GPC). Registration is done from left to right, newer
; values override older values.
variables_order = "EGPCS"

; Whether or not to register the EGPCS variables as global variables. You may
; want to turn this off if you don't want to clutter your scripts' global scope
; with user data. This makes most sense when coupled with track_vars - in which
; case you can access all of the GPC variables through the $HTTP_*_VARS[],
; variables.
;
; You should do your best to write your scripts so that they do not require
; register_globals to be on; Using form variables as globals can easily lead
; to possible security problems, if the code is not very well thought of.
register_globals = On

; Whether or not to register the old-style input arrays, HTTP_GET_VARS
; and friends. If you're not using them, it's recommended to turn them off,
; for performance reasons.
register_long_arrays = On

; This directive tells PHP whether to declare the argv&argc variables (that
; would contain the GET information). If you don't use these variables, you
; should turn it off for increased performance.
register_argc_argv = On

; When enabled, the SERVER and ENV variables are created when they're first
; used (Just In Time) instead of when the script starts. If these variables
; are not used within a script, having this directive on will result in a
; performance gain. The PHP directives register_globals, register_long_arrays,
; and register_argc_argv must be disabled for this directive to have any affect.
auto_globals_jit = On

; Maximum size of POST data that PHP will accept.
post_max_size = 50M

; Magic quotes
;

; Magic quotes for incoming GET/POST/Cookie data.
magic_quotes_gpc = On

; Magic quotes for runtime-generated data, e.g. data from SQL, from exec(), etc.
magic_quotes_runtime = Off

; Use Sybase-style magic quotes (escape ' with '' instead of \').
magic_quotes_sybase = Off

; Automatically add files before or after any PHP document.
auto_prepend_file =
auto_append_file =

; As of 4.0b4, PHP always outputs a character encoding by default in
; the Content-type: header. To disable sending of the charset, simply
; set it to be empty.
;
; PHP's built-in default is text/html
default_mimetype = "text/html"
default_charset = "tis-620"

; Always populate the $HTTP_RAW_POST_DATA variable.
;always_populate_raw_post_data = On


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Paths and Directories ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; UNIX: "/path1:/path2"
;include_path = ".:/php/includes"
;
; Windows: "\path1;\path2"
;include_path = ".;c:\php\includes"

; The root of the PHP pages, used only if nonempty.
; if PHP was not compiled with FORCE_REDIRECT, you SHOULD set doc_root
; if you are running php as a CGI under any web server (other than IIS)
; see documentation for security issues. The alternate is to use the
; cgi.force_redirect configuration below
doc_root =

; The directory under which PHP opens the script using /~username used only
; if nonempty.
user_dir =

; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
; extension_dir = "./"

; Whether or not to enable the dl() function. The dl() function does NOT work
; properly in multithreaded servers, such as IIS or Zeus, and is automatically
; disabled on them.
enable_dl = On

; cgi.force_redirect is necessary to provide security running PHP as a CGI under
; most web servers. Left undefined, PHP turns this on by default. You can
; turn it off here AT YOUR OWN RISK
; **You CAN safely turn this off for IIS, in fact, you MUST.**
; cgi.force_redirect = 1

; if cgi.nph is enabled it will force cgi to always sent Status: 200 with
; every request.
; cgi.nph = 1

; if cgi.force_redirect is turned on, and you are not running under Apache or Netscape
; (iPlanet) web servers, you MAY need to set an environment variable name that PHP
; will look for to know it is OK to continue execution. Setting this variable MAY
; cause security issues, KNOW WHAT YOU ARE DOING FIRST.
; cgi.redirect_status_env = ;

; FastCGI under IIS (on WINNT based OS) supports the ability to impersonate
; security tokens of the calling client. This allows IIS to define the
; security context that the request runs under. mod_fastcgi under Apache
; does not currently support this feature (03/17/2002)
; Set to 1 if running under IIS. Default is zero.
; fastcgi.impersonate = 1;

; Disable logging through FastCGI connection
; fastcgi.log = 0

; cgi.rfc2616_headers configuration option tells PHP what type of headers to
; use when sending HTTP response code. If it's set 0 PHP sends Status: header that
; is supported by Apache. When this option is set to 1 PHP will send
; RFC2616 compliant header.
; Default is zero.
;cgi.rfc2616_headers = 0


;;;;;;;;;;;;;;;;
; File Uploads ;
;;;;;;;;;;;;;;;;

; Whether to allow HTTP file uploads.
file_uploads = On

; Temporary directory for HTTP uploaded files (will use system default if not
; specified).
upload_tmp_dir = "/tmp/tmpupload"

; Maximum allowed size for uploaded files.
upload_max_filesize = 50M


;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Fopen wrappers ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Whether to allow the treatment of URLs (like http:// or ftp://) as files.
allow_url_fopen = On

; Define the anonymous ftp password (your email address)
;from="john@doe.com"

; Define the User-Agent string
; user_agent="PHP"

; Default timeout for socket based streams (seconds)
default_socket_timeout = 60

; If your scripts have to deal with files from Macintosh systems,
; or you are running on a Mac and need to deal with files from
; unix or win32 systems, setting this flag will cause PHP to
; automatically detect the EOL character in those files so that
; fgets() and file() will work regardless of the source of the file.
; auto_detect_line_endings = Off


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Dynamic Extensions ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
; If you wish to have an extension loaded automatically, use the following
; syntax:
;
; extension=modulename.extension
;
; For example, on Windows:
;
; extension=msql.dll
;
; ... or under UNIX:
;
; extension=msql.so
;
; Note that it should be the name of the module only; no directory information
; needs to go here. Specify the location of the extension with the
; extension_dir directive above.


; Windows Extensions
; Note that ODBC support is built in, so no dll is needed for it.
; Note that many DLL files are located in the extensions/ (PHP 4) ext/ (PHP 5)
; extension folders as well as the separate PECL DLL download (PHP 5).
; Be sure to appropriately set the extension_dir directive.

;extension=php_mbstring.dll
;extension=php_bz2.dll
;extension=php_curl.dll
;extension=php_dba.dll
;extension=php_dbase.dll
;extension=php_exif.dll
;extension=php_fdf.dll
;extension=php_filepro.dll
;extension=php_gd2.dll
;extension=php_gettext.dll
;extension=php_ifx.dll
;extension=php_imap.dll
;extension=php_interbase.dll
;extension=php_ldap.dll
;extension=php_mcrypt.dll
;extension=php_mhash.dll
;extension=php_mime_magic.dll
;extension=php_ming.dll
;extension=php_mssql.dll
;extension=php_msql.dll
;extension=php_mysql.dll
;extension=php_oci8.dll
;extension=php_openssl.dll
;extension=php_oracle.dll
;extension=php_pgsql.dll
;extension=php_shmop.dll
;extension=php_snmp.dll
;extension=php_sockets.dll
;extension=php_sqlite.dll
;extension=php_sybase_ct.dll
;extension=php_tidy.dll
;extension=php_xmlrpc.dll
;extension=php_xsl.dll


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Module Settings ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
;date.timezone =

[Syslog]
; Whether or not to define the various syslog variables (e.g. $LOG_PID,
; $LOG_CRON, etc.). Turning it off is a good idea performance-wise. In
; runtime, you can define these variables by calling define_syslog_variables().
define_syslog_variables = Off

[mail function]
; For Win32 only.
SMTP = localhost
smtp_port = 25

; For Win32 only.
;sendmail_from = me@example.com

; For Unix only. You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
;sendmail_path =

; Force the addition of the specified parameters to be passed as extra parameters
; to the sendmail binary. These parameters will always replace the value of
; the 5th parameter to mail(), even in safe mode.
;mail.force_extra_parameters =

[SQL]
sql.safe_mode = Off

[ODBC]
;odbc.default_db = Not yet implemented
;odbc.default_user = Not yet implemented
;odbc.default_pw = Not yet implemented

; Allow or prevent persistent links.
odbc.allow_persistent = On

; Check that a connection is still valid before reuse.
odbc.check_persistent = On

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
odbc.max_persistent = -1

; Maximum number of links (persistent + non-persistent). -1 means no limit.
odbc.max_links = -1

; Handling of LONG fields. Returns number of bytes to variables. 0 means
; passthru.
odbc.defaultlrl = 4096

; Handling of binary data. 0 means passthru, 1 return as is, 2 convert to char.
; See the documentation on odbc_binmode and odbc_longreadlen for an explanation
; of uodbc.defaultlrl and uodbc.defaultbinmode
odbc.defaultbinmode = 1

[MySQL]
; Allow or prevent persistent links.
mysql.allow_persistent = On

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
mysql.max_persistent = -1

; Maximum number of links (persistent + non-persistent). -1 means no limit.
mysql.max_links = -1

; Default port number for mysql_connect(). If unset, mysql_connect() will use
; the $MYSQL_TCP_PORT or the mysql-tcp entry in /etc/services or the
; compile-time value defined MYSQL_PORT (in that order). Win32 will only look
; at MYSQL_PORT.
mysql.default_port =

; Default socket name for local MySQL connects. If empty, uses the built-in
; MySQL defaults.
mysql.default_socket =

; Default host for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
mysql.default_host =

; Default user for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
mysql.default_user =

; Default password for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
; Note that this is generally a *bad* idea to store passwords in this file.
; *Any* user with PHP access can run 'echo get_cfg_var("mysql.default_password")
; and reveal this password! And of course, any users with read access to this
; file will be able to reveal the password as well.
mysql.default_password =

; Maximum time (in secondes) for connect timeout. -1 means no limit
mysql.connect_timeout = 60

; Trace mode. When trace_mode is active (=On), warnings for table/index scans and
; SQL-Errors will be displayed.
mysql.trace_mode = Off

[MySQLi]

; Maximum number of links. -1 means no limit.
mysqli.max_links = -1

; Default port number for mysqli_connect(). If unset, mysqli_connect() will use
; the $MYSQL_TCP_PORT or the mysql-tcp entry in /etc/services or the
; compile-time value defined MYSQL_PORT (in that order). Win32 will only look
; at MYSQL_PORT.
mysqli.default_port = 3306

; Default socket name for local MySQL connects. If empty, uses the built-in
; MySQL defaults.
mysqli.default_socket =

; Default host for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
mysqli.default_host =

; Default user for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
mysqli.default_user =

; Default password for mysqli_connect() (doesn't apply in safe mode).
; Note that this is generally a *bad* idea to store passwords in this file.
; *Any* user with PHP access can run 'echo get_cfg_var("mysqli.default_pw")
; and reveal this password! And of course, any users with read access to this
; file will be able to reveal the password as well.
mysqli.default_pw =

; Allow or prevent reconnect
mysqli.reconnect = Off

[mSQL]
; Allow or prevent persistent links.
msql.allow_persistent = On

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
msql.max_persistent = -1

; Maximum number of links (persistent+non persistent). -1 means no limit.
msql.max_links = -1

[PostgresSQL]
; Allow or prevent persistent links.
pgsql.allow_persistent = On

; Detect broken persistent links always with pg_pconnect().
; Auto reset feature requires a little overheads.
pgsql.auto_reset_persistent = Off

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
pgsql.max_persistent = -1

; Maximum number of links (persistent+non persistent). -1 means no limit.
pgsql.max_links = -1

; Ignore PostgreSQL backends Notice message or not.
; Notice message logging require a little overheads.
pgsql.ignore_notice = 0

; Log PostgreSQL backends Noitce message or not.
; Unless pgsql.ignore_notice=0, module cannot log notice message.
pgsql.log_notice = 0

[Sybase]
; Allow or prevent persistent links.
sybase.allow_persistent = On

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
sybase.max_persistent = -1

; Maximum number of links (persistent + non-persistent). -1 means no limit.
sybase.max_links = -1

;sybase.interface_file = "/usr/sybase/interfaces"

; Minimum error severity to display.
sybase.min_error_severity = 10

; Minimum message severity to display.
sybase.min_message_severity = 10

; Compatability mode with old versions of PHP 3.0.
; If on, this will cause PHP to automatically assign types to results according
; to their Sybase type, instead of treating them all as strings. This
; compatibility mode will probably not stay around forever, so try applying
; whatever necessary changes to your code, and turn it off.
sybase.compatability_mode = Off

[Sybase-CT]
; Allow or prevent persistent links.
sybct.allow_persistent = On

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
sybct.max_persistent = -1

; Maximum number of links (persistent + non-persistent). -1 means no limit.
sybct.max_links = -1

; Minimum server message severity to display.
sybct.min_server_severity = 10

; Minimum client message severity to display.
sybct.min_client_severity = 10

[bcmath]
; Number of decimal digits for all bcmath functions.
bcmath.scale = 0

[browscap]
;browscap = extra/browscap.ini

[Informix]
; Default host for ifx_connect() (doesn't apply in safe mode).
ifx.default_host =

; Default user for ifx_connect() (doesn't apply in safe mode).
ifx.default_user =

; Default password for ifx_connect() (doesn't apply in safe mode).
ifx.default_password =

; Allow or prevent persistent links.
ifx.allow_persistent = On

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
ifx.max_persistent = -1

; Maximum number of links (persistent + non-persistent). -1 means no limit.
ifx.max_links = -1

; If on, select statements return the contents of a text blob instead of its id.
ifx.textasvarchar = 0

; If on, select statements return the contents of a byte blob instead of its id.
ifx.byteasvarchar = 0

; Trailing blanks are stripped from fixed-length char columns. May help the
; life of Informix SE users.
ifx.charasvarchar = 0

; If on, the contents of text and byte blobs are dumped to a file instead of
; keeping them in memory.
ifx.blobinfile = 0

; NULL's are returned as empty strings, unless this is set to 1. In that case,
; NULL's are returned as string 'NULL'.
ifx.nullformat = 0

[Session]
; Handler used to store/retrieve data.
session.save_handler = files

; Argument passed to save_handler. In the case of files, this is the path
; where data files are stored. Note: Windows users have to change this
; variable in order to use PHP's session functions.
;
; As of PHP 4.0.1, you can define the path as:
;
; session.save_path = "N;/path"
;
; where N is an integer. Instead of storing all the session files in
; /path, what this will do is use subdirectories N-levels deep, and
; store the session data in those directories. This is useful if you
; or your OS have problems with lots of files in one directory, and is
; a more efficient layout for servers that handle lots of sessions.
;
; NOTE 1: PHP will not create this directory structure automatically.
; You can use the script in the ext/session dir for that purpose.
; NOTE 2: See the section on garbage collection below if you choose to
; use subdirectories for session storage
;
; The file storage module creates files using mode 600 by default.
; You can change that by using
;
; session.save_path = "N;MODE;/path"
;
; where MODE is the octal representation of the mode. Note that this
; does not overwrite the process's umask.
session.save_path = "/tmp/tmpsession"

; Whether to use cookies.
session.use_cookies = 1

; This option enables administrators to make their users invulnerable to
; attacks which involve passing session ids in URLs; defaults to 0.
; session.use_only_cookies = 1

; Name of the session (used as cookie name).
session.name = PHPSESSID

; Initialize session on request startup.
session.auto_start = 0

; Lifetime in seconds of cookie or, if 0, until browser is restarted.
session.cookie_lifetime = 0

; The path for which the cookie is valid.
session.cookie_path = "/tmp/tmpcookie"

; The domain for which the cookie is valid.
session.cookie_domain =

; Handler used to serialize data. php is the standard serializer of PHP.
session.serialize_handler = php

; Define the probability that the 'garbage collection' process is started
; on every session initialization.
; The probability is calculated by using gc_probability/gc_divisor,
; e.g. 1/100 means there is a 1% chance that the GC process starts
; on each request.

session.gc_probability = 1
session.gc_divisor = 100

; After this number of seconds, stored data will be seen as 'garbage' and
; cleaned up by the garbage collection process.
session.gc_maxlifetime = 1440

; NOTE: If you are using the subdirectory option for storing session files
; (see session.save_path above), then garbage collection does *not*
; happen automatically. You will need to do your own garbage
; collection through a shell script, cron entry, or some other method.
; For example, the following script would is the equivalent of
; setting session.gc_maxlifetime to 1440 (1440 seconds = 24 minutes):
; cd /path/to/sessions; find -cmin +24 | xargs rm

; PHP 4.2 and less have an undocumented feature/bug that allows you to
; to initialize a session variable in the global scope, albeit register_globals
; is disabled. PHP 4.3 and later will warn you, if this feature is used.
; You can disable the feature and the warning separately. At this time,
; the warning is only displayed, if bug_compat_42 is enabled.

session.bug_compat_42 = 1
session.bug_compat_warn = 1

; Check HTTP Referer to invalidate externally stored URLs containing ids.
; HTTP_REFERER has to contain this substring for the session to be
; considered as valid.
session.referer_check =

; How many bytes to read from the file.
session.entropy_length = 0

; Specified here to create the session id.
session.entropy_file =

;session.entropy_length = 16

;session.entropy_file = /dev/urandom

; Set to {nocache,private,public,} to determine HTTP caching aspects
; or leave this empty to avoid sending anti-caching headers.
session.cache_limiter = nocache

; Document expires after n minutes.
session.cache_expire = 180

; trans sid support is disabled by default.
; Use of trans sid may risk your users security.
; Use this option with caution.
; - User may send URL contains active session ID
; to other person via. email/irc/etc.
; - URL that contains active session ID may be stored
; in publically accessible computer.
; - User may access your site with the same session ID
; always using URL stored in browser's history or bookmarks.
session.use_trans_sid = 0

; Select a hash function
; 0: MD5 (128 bits)
; 1: SHA-1 (160 bits)
session.hash_function = 0

; Define how many bits are stored in each character when converting
; the binary hash data to something readable.
;
; 4 bits: 0-9, a-f
; 5 bits: 0-9, a-v
; 6 bits: 0-9, a-z, A-Z, "-", ","
session.hash_bits_per_character = 4

; The URL rewriter will look for URLs in a defined set of HTML tags.
; form/fieldset are special; if you include them here, the rewriter will
; add a hidden <input> field with the info which is otherwise appended
; to URLs. If you want XHTML conformity, remove the form entry.
; Note that all valid entries require a "=", even if no value follows.
url_rewriter.tags = "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset="

[MSSQL]
; Allow or prevent persistent links.
mssql.allow_persistent = On

; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
mssql.max_persistent = -1

; Maximum number of links (persistent+non persistent). -1 means no limit.
mssql.max_links = -1

; Minimum error severity to display.
mssql.min_error_severity = 10

; Minimum message severity to display.
mssql.min_message_severity = 10

; Compatability mode with old versions of PHP 3.0.
mssql.compatability_mode = Off

; Connect timeout
;mssql.connect_timeout = 5

; Query timeout
;mssql.timeout = 60

; Valid range 0 - 2147483647. Default = 4096.
;mssql.textlimit = 4096

; Valid range 0 - 2147483647. Default = 4096.
;mssql.textsize = 4096

; Limits the number of records in each batch. 0 = all records in one batch.
;mssql.batchsize = 0

; Specify how datetime and datetim4 columns are returned
; On => Returns data converted to SQL server settings
; Off => Returns values as YYYY-MM-DD hh:mm:ss
;mssql.datetimeconvert = On

; Use NT authentication when connecting to the server
mssql.secure_connection = Off

; Specify max number of processes. -1 = library default
; msdlib defaults to 25
; FreeTDS defaults to 4096
;mssql.max_procs = -1

; Specify client character set.
; If empty or not set the client charset from freetds.comf is used
; This is only used when compiled with FreeTDS
;mssql.charset = "ISO-8859-1"

[Assertion]
; Assert(expr); active by default.
;assert.active = On

; Issue a PHP warning for each failed assertion.
;assert.warning = On

; Don't bail out by default.
;assert.bail = Off

; User-function to be called if an assertion fails.
;assert.callback = 0

; Eval the expression with current error_reporting(). Set to true if you want
; error_reporting(0) around the eval().
;assert.quiet_eval = 0

[Verisign Payflow Pro]
; Default Payflow Pro server.
pfpro.defaulthost = "test-payflow.verisign.com"

; Default port to connect to.
pfpro.defaultport = 443

; Default timeout in seconds.
pfpro.defaulttimeout = 30

; Default proxy IP address (if required).
;pfpro.proxyaddress =

; Default proxy port.
;pfpro.proxyport =

; Default proxy logon.
;pfpro.proxylogon =

; Default proxy password.
;pfpro.proxypassword =

[COM]
; path to a file containing GUIDs, IIDs or filenames of files with TypeLibs
;com.typelib_file =
; allow Distributed-COM calls
;com.allow_dcom = true
; autoregister constants of a components typlib on com_load()
;com.autoregister_typelib = true
; register constants casesensitive
;com.autoregister_casesensitive = false
; show warnings on duplicate constat registrations
;com.autoregister_verbose = true

[mbstring]
; language for internal character representation.
;mbstring.language = Japanese

; internal/script encoding.
; Some encoding cannot work as internal encoding.
; (e.g. SJIS, BIG5, ISO-2022-*)
;mbstring.internal_encoding = EUC-JP

; http input encoding.
;mbstring.http_input = auto

; http output encoding. mb_output_handler must be
; registered as output buffer to function
;mbstring.http_output = SJIS

; enable automatic encoding translation according to
; mbstring.internal_encoding setting. Input chars are
; converted to internal encoding by setting this to On.
; Note: Do _not_ use automatic encoding translation for
; portable libs/applications.
;mbstring.encoding_translation = Off

; automatic encoding detection order.
; auto means
;mbstring.detect_order = auto

; substitute_character used when character cannot be converted
; one from another
;mbstring.substitute_character = none;

; overload(replace) single byte functions by mbstring functions.
; mail(), ereg(), etc are overloaded by mb_send_mail(), mb_ereg(),
; etc. Possible values are 0,1,2,4 or combination of them.
; For example, 7 for overload everything.
; 0: No overload
; 1: Overload mail() function
; 2: Overload str*() functions
; 4: Overload ereg*() functions
;mbstring.func_overload = 0

; enable strict encoding detection.
;mbstring.strict_encoding = Off

[FrontBase]
;fbsql.allow_persistent = On
;fbsql.autocommit = On
;fbsql.show_timestamp_decimals = Off
;fbsql.default_database =
;fbsql.default_database_password =
;fbsql.default_host =
;fbsql.default_password =
;fbsql.default_user = "_SYSTEM"
;fbsql.generate_warnings = Off
;fbsql.max_connections = 128
;fbsql.max_links = 128
;fbsql.max_persistent = -1
;fbsql.max_results = 128
;fbsql.batchSize = 1000

[gd]
; Tell the jpeg decode to libjpeg warnings and try to create
; a gd image. The warning will then be displayed as notices
; disabled by default
;gd.jpeg_ignore_warning = 0

[exif]
; Exif UNICODE user comments are handled as UCS-2BE/UCS-2LE and JIS as JIS.
; With mbstring support this will automatically be converted into the encoding
; given by corresponding encode setting. When empty mbstring.internal_encoding
; is used. For the decode settings you can distinguish between motorola and
; intel byte order. A decode setting cannot be empty.
;exif.encode_unicode = ISO-8859-15
;exif.decode_unicode_motorola = UCS-2BE
;exif.decode_unicode_intel = UCS-2LE
;exif.encode_jis =
;exif.decode_jis_motorola = JIS
;exif.decode_jis_intel = JIS

[Tidy]
; The path to a default tidy configuration file to use when using tidy
;tidy.default_config = /usr/local/lib/php/default.tcfg

; Should tidy clean and repair output automatically?
; WARNING: Do not use this option if you are generating non-html content
; such as dynamic images
tidy.clean_output = Off

[soap]
; Enables or disables WSDL caching feature.
soap.wsdl_cache_enabled=1
; Sets the directory name where SOAP extension will put cache files.
soap.wsdl_cache_dir="/tmp"
; (time to live) Sets the number of second while cached file will be used
; instead of original one.
soap.wsdl_cache_ttl=86400

; Local Variables:
; tab-width: 4
; End:

ยังไงรบกวนดูให้หน่อยครับ

 
 Comment : 3
กลับขึ้นด้านบน

 MogGy
 Posted : 2008-02-12 10:46:12   IP : (202.143.173.75)
คุณ jakyjoon ครับ ออกตัวก่อนนะครับว่า copy ของคนอื่นมาใช้
อาจจะแปลกๆไปน่ะครับ ส่วนแรกเป็น config ครับ
<?php
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
session_start();
$cook_nm = 'login_26br';
$cook_pw = 'log_65pw';
$cook_time = 3600 * 24 * 1.2;
$dbhost = "localhost"; Database server
$dbname = "tweb51";
$dbuser = "root";
$dbpass = "1234"; // รหัสผ่าน
$bkk= mktime(gmdate("H")+7,gmdate("i")+0,gmdate("s"),
gmdate("m") ,gmdate("d"),gmdate("Y"));
$datetimeformat="j/m/y - H:i";
$now = date($datetimeformat,$bkk) ;
$date_form=date("j-m-Y");
$date_add=$date_form;

### รายละเอียดเกี่ยวกับรูปกิจกรรม ###
$nfile = 10; # จำนวนรูปกิจกรรมที่อนุญาตให้อัพโหลด
$pic_act_data = "pic_act_data";# ตารางเก็บข้อมูลกิจกรรม
$pic_act_uploads = "pic_act_uploads"; # ตารางเก็บชื่อรูปกิจกรรม
//$thumb_dir = './pic_act/thumb/' ;# ที่เก็บรูปกิจกรรมขนาดใหญ่
//$thumb_mini_dir = "./pic_act/thumb_mini/";# ที่เก็บรูปกิจกรรมขนาดเล็กที่โชว์หน้าเวบ
//$tmp_pic_dir = "./pic_act/tmp_pic/"; # ที่เก็บรูปต้นฉบับ เมื่อส่งเสร็จ รูปทั้งหมดจะถูกลบทิ้งเอง(เปลืองเนื้อที่)
$thumb_dir_in = '../pic_act/thumb/' ;# ที่เก็บรูปกิจกรรมขนาดใหญ่
$thumb_mini_dir_in = "../pic_act/thumb_mini/"; ที่เก็บรูปกิจกรรมขนาดเล็กที่โชว์หน้าเวบ
$tmp_pic_dir_in = "../pic_act/tmp_pic/";# ที่เก็บรูปต้นฉบับ เมื่อส่งเสร็จ รูปทั้งหมดจะถูกลบทิ้งเอง(เปลืองเนื้อที่)
$act_dir = "../pic_act/";
$host = "localhost";# ชื่อโฮสต์
$username = "root"; # ชื่อเข้าโฮสต์
$pass_word = "1234"; # รหัสผ่านเข้าโฮสต์
$db = "tweb51"; # ชื่อฐานข้อมูล

### รายละเอียดเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ ###
$news_data="news_data"; # ตารางเก็บขัอมูลข่าวประชาสัมพันธ์
$news_uploads='news_uploads'; # ตารางเก็บชื่อไฟล์แนบข่าวประสัมพันธ์
$news_dir='../news/uploads/'; # ที่เก็บไฟล์แนบข่าวประชาสัมพันธ์
$news_dir2='../news/';

### การประมวลผล(ห้ามแก้ไข) ###
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
mysql_connect( $host,$username,$pass_word) or die ("ติดต่อกับฐานข้อมูล Mysql ไม่ได้ ");
mysql_select_db($db) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้");
mysql_query("set NAMES tis620 ");
?>


ต่อไปเป็น หน้า Login ที่เห็นในรูปครับ
<?php
require("config.inc.php");
$username= $_REQUEST['username'];
$password= $_REQUEST['password'];

if (isset($_REQUEST[$cook_nm] ) ) {
$svusr = 'checked' ;
$focus="document.a.password.focus();";
} else {
$focus="document.a.username.focus();";
}

if ((!empty($username)) And (!empty($password) )) {
$username = trim($_POST['username']);
$password = trim($_POST['password']);

mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass) or
die("connect mysql ไม่ได้");
mysql_select_db($dbname);
mysql_query("set NAMES tis620 ");
$sql = "SELECT user, passwd,lastlog,nickname From user WHERE user='$username' ";
$dbquery = mysql_query($sql);
$result = mysql_fetch_array($dbquery);
if (!$result) {
echo "<center><br><img src=img/stop.jpg><br>ข้อมูล Login ผิด!! ";
?>
<html>
<title>:: เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ ::</title>
<meta Http-equiv="content-type" Content="text/html; Charset=windows-874">
<meta Http-equiv="refresh" Content="3; Url=./">
<center><br><br>
<b> กรุณา Login ใหม่ ...</b></center>
</html>
<?//echo "&nbsp;<a href=./>Login ใหม่</a>";
exit;
}
if (md5(trim($password)) == trim($result['passwd'])) {
$_SESSION['ses_user'] = $username;
$_SESSION['last_log'] = $result['lastlog'];
$_SESSION['nick_name'] = $result['nickname'];
if ($_REQUEST['saveuser']=="on") {
setcookie($cook_nm,$username,time()+$cook_time,$result['nickname']);
} else {
setcookie($cook_nm,"",time(),"");
}
if ($_REQUEST['savepwd']=="on") {
setcookie($cook_pw,md5($password),time()+$cook_time,$result['nickname']);
} else {
setcookie($cook_pw,"",time(),"");
}
mysql_query("UPDATE user SET lastlog= dtnow
WHERE user='$username' ");
mysql_query("UPDATE user SET dtnow='$now'
WHERE user='$username' ");
?>
<html>
<title> Login</title>
<meta Http-equiv="content-type" Content="text/html; Charset=windows-874">
<meta Http-equiv="refresh" Content="1; Url=index.php">
<center><br><br>
<b>Welcome: รอสักครู่ กำลังเข้าสู่ระบบ..</b></center>
</html>
<?
exit;


} else {
$ip = $REMOTE_ADDR . " @ ". $now ;
mysql_query("UPDATE user SET hacker='$ip' WHERE user='$username'");
echo "<center><br><img src=img/stop.jpg><br>ข้อมูล Login ผิด!! "; ?>
<html>
<title> Login</title>
<meta Http-equiv="content-type" Content="text/html; Charset=windows-874">
<meta Http-equiv="refresh" Content="3; Url=./">
<center><br><br>
<b> กรุณา Login ใหม่ ...</b></center>
</html>
<?
// echo "&nbsp;<a href=./>Login ใหม่</a>";
exit;
}
}
?>

<HTML><HEAD>
<TITLE> :: Login </TITLE>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620"></HEAD>
<Body onload=<?=$focus?>>
<Form action="login.php" method=post name=a>
<center><br><br>
<TABLE border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 bordercolor=white>
<tr><td bordercolor=#FFFF99>
<Table border=0 cellspacing=1 cellpadding=2 bgcolor=#FFFF99>
<tr bgcolor="#FFCC66">
<td colspan=2>&nbsp; <b> เข้าสู่ระบบ </b></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFF99">
<td rowspan="3" align=right>&nbsp;&nbsp; </td>
<td align="right">User ID
<input type="text" name="username" size=25 value='<?=$_REQUEST[$cook_nm]?>'></td></tr>
<tr>
<td align="right" bgcolor="#FFFF99">Password
<input type="password" name="password" size=25></td></tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFF99"><br>
&nbsp;&nbsp;<input type="checkbox" name="saveuser" <?=$svusr?>>
จำ User ไว้ในเครื่อง &nbsp;<br>
&nbsp;&nbsp;<input type="checkbox" name="savepwd">
จำรหัสผ่านไว้ในเครื่อง &nbsp;<BR>
<br><font color=red size=-1>ถ้าไม่ใช่เครื่องส่วนตัว ไม่ควรให้จำรหัสผ่าน</font>
</td></tr>
<tr bgcolor="#FFFF99">
<td colspan=2 align=right>
<input type="submit" value=' Login '>&nbsp;&nbsp;</td></tr>
</Table>
</td></tr></TABLE>
</form>
</body>
</html>


ส่วนสุดท้ายเป็นหน้า index หลังจาก login
<?php
require("auth.inc.php");
if (strtoupper($_SESSION['ses_user']) != 'ADMIN') {
header("Location: USERmenu.php?");
exit;
}
echo "<center>ยินดีต้อนรับ <b>" . $_SESSION['nick_name'] . "</b> <br>";
echo " เข้าสู่ระบบ ล่าสุดเมื่อ <b>" . $_SESSION['last_log'] . "</b>";
//echo " ผู้เข้าสู่ระบบ <b>" . $_SESSION['nick_name'] . "</b>";
?>

<HTML> <HEAD>
<TITLE> Main menu</TITLE>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
<style type="text/css">
<!--
body,td,th {
font-family: Microsoft Sans Serif;
font-size: 12px;
}
-->
<!--
a:link {
text-decoration: none;
color: #336666;
}
a:visited {
text-decoration: none;
color: #336666;
}
a:hover {
text-decoration: none;
color: #FF0000;
}
a:active {
text-decoration: none;
color: #336666;
}
-->
</style>
</HEAD>
<BODY leftmargin=50><center>

<table width="50%" border="1" cellpadding="5" cellspacing=0 bordercolordark="#FF6600" bordercolorlight="#FFFFFF">
<tr bgcolor="#FF9900">
<td colspan="2" align="center">
<b>หน้าหลัก : สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)</b></td>
</tr>
<tr align="center">
<td width="50%"><img src="img/edit.gif" width="55" height="60"><br>
<a href=updateform.php>แก้ไขข้อมูล, password</a></td>
<td><img src="img/add_user.gif" width="50" height="60"><br>
<a href=signupform.php>เพิ่มกลุ่มงาน/หน่วยงาน</a></td>
</tr>
<tr align="center">
<td><img src="img/add_news.gif" width="60" height="60"><br>
<a href=add_news.php>ส่งข่าวประชาสัมพันธ์</a></td>
<td> <img src="img/bin1.gif" width="50" height="60"><br>
<a href=list_news.php>ลบข่าวประชาสัมพันธ์</a></td>
</tr>
<tr align="center">
<td><img src="img/add_pic.gif" width="60" height="60"><br>
<a href=add_act.php>ส่งรูปกิจกรรม</a> </td>
<td><img src="img/bin1.gif" width="50" height="60"><br>
<a href=list_act.php>ลบรูปกิจกรรม</a></td>
</tr>
<tr align="center">
<td><br>
................................................... </td>
<td><img src="img/exit.gif" width="51" height="60"><br>
<a href=logoff.php>Logoff ออกจากระบบ</a></td>
</tr>
</table>
</BODY>
</HTML>

 
 Comment : 4
กลับขึ้นด้านบน

 jakyjoon
 Posted : 2008-02-12 12:52:51   IP : (125.24.193.39)
<?php
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
session_start();
น่าจะเป็น
<?php
session_start();
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);

ควรอยู่บรรทัดแรกครับ ลองดูก่อน ถ้ายังไม่ได้อีกค่อยว่ากันต่อ
ส่วน หน้า index.php นั้น เท่าที่ดู ไม่มี คำสั่ง session_start(); เลยครับ
แต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ใน auth.inc.php หรือเปล่า เพราะไม่ได้ให้รายละเอียดไว้

 
 Comment : 5
กลับขึ้นด้านบน

 MogGy
 Posted : 2008-02-12 13:06:40   IP : (202.143.173.75)
คุณ jakyjoon ผมแก้แล้วก็เหมือนเดิมครับ
ลองเข้าระบบได้ที่นี่ครับ http://202.143.173.76/~tong/login
User : admin
pass : admin

โค้ด auth.inc.php ครับ
<?
require("config.inc.php");
if (!isset($_SESSION['ses_user'] )) {
if (!isset($_REQUEST[$cook_nm] ) ) {
header("Location: login.php?");
exit;
} else {
mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass) or
die("????????? MySQL ??????!!! ");
mysql_select_db($dbname);
mysql_query("set NAMES tis620 ");
$dbquery = mysql_query("SELECT user, passwd, lastlog, nickname from user
WHERE user='$_COOKIE[$cook_nm]'");
$result = mysql_fetch_array($dbquery);
if (!$result) {
header("Location: login.php");
exit;
}
if ($_COOKIE[$cook_pw] != $result['passwd']) {
header("Location: login.php");
exit;
}

$_SESSION['ses_user'] = $_COOKIE[$cook_nm];
$_SESSION['last_log'] = $result['lastlog'];
$_SESSION['nick_name'] = $result['nickname'];
}
}
?>

 
 Comment : 6
กลับขึ้นด้านบน

   BSDBegin
 Posted : 2008-02-12 14:20:09   IP : (125.26.73.192)

 หน้าใหม่ไร้วรยุทธ์
 

 Sex :
 Post : 29
 สมาชิกลำดับที่ : 1238
ผมว่าลองดูในส่วนของการกำหนดค่าต่างๆ เกี่ยวกับ session ก่อนนะครับ ว่าที่เรา Register session เป็น !=ADMIN นะ ถูกต้องหรือเปล่า เพราะอาการเท่าที่ดูคือ เหมือนมัน Register Session แล้วมันเข้าเงื่อนไข !=ADMIN นะครับ ผมสงสัยนะครับ

 

---อย่าบอกกับตัวเองว่าทำไม่ได้ หากว่ายังไม่ได้พยายามทำ---
 Comment : 7
ชื่อสมาชิก BSDBegin Mail to BSDBegin เบอร์ msn timtong1@msn.com
กลับขึ้นด้านบน

 jakyjoon
 Posted : 2008-02-14 06:40:22   IP : (61.19.66.243)
ใน file login.php ยังไม่เห็นมีการลงทะเบียนตัวแปร session เลยครับ เห็นมีแต่ $_SESSION["xxx"] เลย ซึ่งตัวแปรที่กล่าวนี้ เขาจะใช้หลังจากมีการลงทะเบียน ด้วยคำสั่ง session_register(ค่าตัวแปร) ครับ ลองแก้ไขดู
ไม่ได้ยังงัย เดี๋ยวผมหา code ที่ทำได้เหมือนกันให้

 
 Comment : 8
กลับขึ้นด้านบน

 MogGy
 Posted : 2008-02-23 14:08:46   IP : (202.143.173.75)
หลังจากพยายามอยู่นานก็ไม่ประสบผลสำเร็จครับ
ตอนนี้ผมลองลง LinuxSIS แล้วลองอัพขึ้นไปดูสามารถ Login ได้ปกติดีครับ

ผมว่าน่าจะเกิดจากการตั้งค่าในตัว FreeBSD เองมากกว่าครับ แต่ผมก็ไม่ทราบว่าต้องไปดูที่ตัวไหนมั่งน่ะครับ ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับ php.ini หรือ php-extension หรือไม่ก็ httpd.conf

รบกวนช่วยชี้แนะอีกสักครั้งครับ ผมติดตั้งตามคู่มือของอาจารย์ kittipong FAMP 6.2 อยากใช้ FreeBSD มากว่าครับ


 
 Comment : 9
กลับขึ้นด้านบน

 121212121
 Posted : 2013-03-11 08:17:36   IP : (117.26.105.183)
http://custombeatsdrdre.webs.com/

 
 Comment : 10
Mail to 121212121
กลับขึ้นด้านบน

1 2


 แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 50 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
แสดงความเห็น

ความปลอดภัย กรุณากรอกข้อความที่ท่านเห็นด้านล่าง
   
   
   
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ admin@thaibsd.com เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


 © Copyright 2001 thaibsd.com All Right Reserved. Contact >> admin@thaibsd.com