งานกิจกรรมสัมมนาดี ๆ แบบนี้ไม่อยากให้พลาด
งานนี้เป็นการรวมตัวเพื่อน ๆ ที่ใช้และศึกษา FreeBSD ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เป็นโอกาสที่เราจะได้มารับฟังเทคนิคต่าง ๆ จากผู้มีประสบการณ์
หลักการและเหตุผล
               การจัดงานสัมมนา ThaiBSD TechMeeting ครั้งที่ 1 นี้เป็นการจัดงานสัมมนาของกลุ่มผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ FreeBSD ในประเทศไทย เนื่องจากทุกวันนี้มีผู้ดูแลระบบเครือข่าย เจ้าหน้าที่เครือข่าย อาจารย์ นักศึกษา ประชาชนทั่วไปต่างให้ความสนใจตัวระบบปฏิบัติการ FreeBSD กันมากขึ้น เพื่อจะได้มีการรวมกลุ่มและเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ของกลุ่มผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ FreeBSD ให้กับผู้สนใจทั่วไปได้เห็นถึงประสิทธิภาพและวิธีการที่เราสามารถนำความรู้ เทคนิคที่ได้จากการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้งานในหน่วยงาน องค์กร และประกอบการเรียนได้อย่างดี โดยการจัดงานในแต่ละครั้งจะมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ในประเทศไทยมาร่วมบรรยายให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ตามเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 

วัตถุประสงค์
               1. เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนามีความรู้ในระบบปฏิบัติการ FreeBSD มากยิ่งขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานได้
               2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ FreeBSD ให้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย
               3. เพื่อเป็นการรวมกลุ่มผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ FreeBSD ในประเทศไทยและเป็นการพปปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
               4. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่เป็นลักษณะ Open Source และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อซอฟต์แวร์ในการจัดการและบริหารเครือข่ายของหน่วยงานได้

 
เนื้อหาการสัมมนา ThaiBSD TechMeeting ครั้งที่ 1
 
  
เวลา หัวเรื่อง / ผู้บรรยาย
9.00 -10.00 น.

Wireless Server on FreeBSD
(เป็นการนำเอา FreeBSD มาประยุกต์ทำให้เป็น Access Point
และเทคนิคในการใช้ Wireless กับ FreeBSD ฯลฯ)

บรรยายโดย: อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

10.00 -10.20น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.20 -12.00 น. Primary Domain Controller (PDC) on Samba
(เป็นการนำเอา Samba มาบริหาร Domain ของ Windows
โดยมีการตรวจสอบสิทธิ์และ Profile จาก Samba )

บรรยายโดย: คุณอรุษ ตันตินิพันธุ์กุล
System Administrator บริษัทเอกชน
12.00-13.00น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -14.20 น. Media Service
(เป็นการแนะนำการถ่ายทอดสดหรือการ Streaming VDO
ผ่านทาง Real Server บน FreeBSD ตั้งแต่พื้นฐาน )

บรรยายโดย : คุณอดิศักดิ์ ไชยแก้ว (ping)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14.20-14.40 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.40-15.40 น. การประยุกต์ใช้ GIS ร่วมกับ Grass
(เป็นการแนะนำเกี่ยวกับการนำเอาโปรแกรม Grass มาประยุกต์ใช้
เกี่ยวกับงาน Siting )

บรรยายโดย: คุณไพรัช ศรีโยธา(makram)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
และคุณประเสริฐ (FreeDesktop)
15.40-17.00 น. เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Squid Proxy Server
(เป็นการแนะนำเทคนิคเกี่ยวกับ Squid ที่มีเทคนิคหลาย ๆ อย่าง
ที่เราเองยังไม่รู้ )

บรรยายโดย : คุณธนกร เปี่ยมสินธุ์ (Yim)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ถาม-ตอบปัญหา (FAQ)
 
 
วิทยากร / Speakers
               
               อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช
               คุณอรุษ
ตันตินิพันธุ์กุล
               คุณอดิศักดิ์ ไชยแก้ว
               คุณไพรัช ศรีโยธา
               คุณธนกร เปี่ยมสินธุ์

จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา : 100 ท่านเท่านั้น
ค่าลงทะเบียนสัมมนา
               ค่าลงทะเบียนสัมมนา 200 บาท (ซึ่งค่าลงทะเบียนสัมมนานี้จะนำไปเพื่อจัดอาหารกลางวัน , อาหารว่าง 2 มื้อสำหรับผู้เข้าสัมมนา และนำไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ให้กับทาง สสวท.)
 

ระยะเวลา
               ThaiBSD TechMeeting #1วันที่ 30 เมษายน 2549 (เวลา 9.00 – 17.00 น.)
              
      

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ
              ผู้เข้ารับร่วมสัมมนาและผู้สนใจทั่วไป มีความรู้เกี่ยวกับระบปฏิบัติการ FreeBSD มากขึ้น และสามารถนำเอาความรู้จากการสัมมนาไปใช้งานได้และสามารถประยุกต์การใช้งานให้เข้ากับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี
 
ผู้จัดสัมมนา
               อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช
               WebMaster ThaiBSD.com
               email : kitti@psru.ac.th

แผนที่จัดงานสัมมนา

ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ


Click เพื่อดูแผนที่ map1 และ map2
                                         

ผู้สนับสนุนการจัดงาน
               ปัจจุบันทาง ThaiBSD เรายังไม่มีผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ หากท่านใดเห็นว่าการจัดงานลักษณะนี้เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้คนไทยมีความก้าวหน้าและสามารถนำเอาความรู้ในการสัมมนานี้ไปประยุกต์ใช้งานและเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบปฏิบัติการด้าน Open Source มากยิ่งขึ้น ก็ยินดีรับการสนับสนุน
การสมัครเข้ารับการสัมมนา
สมัครและลงทะเบียนผ่านเว็บ -> *** คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเข้าร่วมสัมมนา ***
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 01-6605372 , kitti@psru.ac.th

สถานที่จัดสัมมนา :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ