เครือข่ายผู้ใช้ FreeBSD ในประเทศไทยทั้ง 76 จังหวัด
การจัดทำฐานข้อมูลนี้เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลของเพื่อน ๆ กลุ่มผู้ใช้ FreeBSD ในประเทศไทยในแต่ละจังหวัดและภูมิภาค
เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความรู้ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆในเรื่องการใช้งาน FreeBSD
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน , หน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน ส่วนบุคคล
เพื่อจะได้เป็นการสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้แต่ละจังหวัด
จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ *  
ชื่อ-สกุล
ชื่อในบอร์ด *
หน่วยงาน
email *
MSN
Skype Account:
Your WebSite
 
[แสดงข้อมูลผู้ใช้ FreeBSD ในประเทศไทย]
[ ไปยัง ThaiBSD Web Board ]
การให้ข้อมูลนี้ท่านควรกรอกอย่างน้อยที่สุดในช่องที่มีเครื่องหมาย *