หลักการและเหตุผล
 

ปัจจุบันการบุกรุกเครือข่ายการสื่อสารขององค์กร Voice over IP มีความถี่สูงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ต้องติดต่อประสานงาน  ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น  และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  ทางผู้จัดจึงเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา ให้ผู้อบรมรู้วิธีการที่จะสามารถป้องกันการบุกรุกในหลากหลายรู้แบบได้เป็นอย่างดี และสามารถนำมาใช้งานกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการนี้ได้เพิ่มเนื้อหาของการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ที่สามารถทำงานเป็นระบบตอบรับกับลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการโดยจะดึงข้อมูลที่ต้องการจากฐานข้อมูล MySQL และประมวลผลออกมาเป็นคำพูด (MySQL Voice Data processing) เพื่อตอบสนองกับการทำงานที่มีความหลากหลายและต้องการดึงเอาข้อมูลจากฐานข้อมูลมาประมวลผล โอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนขององค์กรหน่วยงานต่างๆ เข้าอบรมในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย VoIP
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่ายได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง และรู้วิธีการป้องกันการบุกรุกหลากหลายรูปแบบ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมีความรู้ในการเรียกใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการลูกค้า/ผู้รับบริการได้
ุเนื้อหาการอบรม  

วันที่

เนื้อหาอบรม

9 กรกฏาคม 2559
(9.00 น. -17.00 น)

แนะนำการติดตั้ง Elastix 4.0 Stable
การบุกรุกเครือข่าย Voice over IP ในปัจจุบัน
รูปแบบของการบุกรุกเครือข่าย Voice over IP
เครื่องมือที่จำเป็นในการป้องกันการบุกรุก (VoIP Security Tools)
-พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า)
วิธีการป้องกันการบุกรุกเครือข่าย VoIP
การสาธิตและทดลองปฏิบัติการป้องกันเครือข่าย VoIP
ระบบป้องกันตัวเองแบบอัตโนมัติ และการเขียน Shell Script ที่จำเป็น
-พักรับประทานอาหารกลางวัน
การเข้าถึงคำสั่ง MySQL บน Elastix
การเขียน Dial plan เพื่อติดต่อกับ MySQL and Elastix
การเขียนโปรแกรมเพื่อสอบถามข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL
การประมวลผลข้อความให้เป็นเสียงพูดใน Elastix
-พักรับประทานอาหารว่าง (บ่าย)
การเทคนิคต่างๆ เพื่อประมวลผลข้อมูลให้เป็นเสียง
FAQ

วิทยากร  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช (RHCT, MTCNA, MTCTCE, MTCUME, ECA)

: ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
: วิทยากรอบรมด้านระบบปฏิบัติการ FreeBSD and Linux
: วิทยากรอบรมระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะ Elastix and Asterisk
: วิทยากรอบรมการพัฒนา Android Mobile App ด้วย MIT App Inventor (Google)
: นักเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
   -หนังสือ "บริหารและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย FreeBSD"
   -หนังสือ "ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน"
   -หนังสือ "ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ด้วย Asterisk"
: นักเขียนอิสระ วารสารไมโครคอมพิวเตอร์
: ที่ปรึกษาด้านระบบเครือข่าย และระบบสื่อสารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
: ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบโทรศัพท์ VoIP ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
: ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ของ รพ.พุทธชินราช จำนวน 2,000 เลขหมาย ทั้งระบบ
: ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ของ สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย 5 สาขา ทั้งระบบ
  และหน่วยงานต่าง ๆอีกหลายแห่ง
: ผู้ผ่านการสอบ Red Hat Certified Technician (RHCT) ของประเทศไทย
: ผู้ผ่านการสอบ MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) ของประเทศไทย
: ผู้ผ่านการสอบ Mikrotik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE) ของประเทศไทย
: ผู้ผ่านการสอบ MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME) ของประเทศไทย
: ผู้ผ่านการสอบ Elastix Certified Advisor(ECA) ของประเทศไทย

   
จำนวนผู้เข้าอบรม  
รุ่นที่ 1 รับจำนวน 25 ท่าน/หลักสูตร
   
ค่าลงทะเบียน  
ค่าลงทะเบียนอบรมปกติ 2,200 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 7% รวมบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่างระหว่างการอบรมฟรี
  พร้อมรับอุปกรณ์ในการเรียนต่าง ๆ ดังนี้
 • เอกสารประกอบการอบรม
 • ได้รับ CD โปรแกรม Elastix 4.0 Stable และไฟล์ Script ต่าง ๆ
 • บริการอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

   
ระยะเวลาการอบรม จำนวน 1 วัน

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 : เริ่มอบรม 09.00 น. - 17.00 น. 

   
สถานที่จัดอบรม  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Smart อาคาร 15 ปี ชั้น 5 สสวท. กรุงเทพฯ
   

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการป้องกันระบบเครือข่าย VoIP ให้ปลอดภัย
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลระบบ VoIP
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างระบบตอบรับเป็นแบบเสียงผ่านทาง Elastix
 4. ผู้เข้าอบรมสามารถดึงข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL มาประมวลผลด้วยเสียงได้
   

ผู้จัดอบรม

 

บริษัท บีเอสดี โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0655552000344
211/30 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล
อ.เมือง พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถาม : เกี่ยวกับเนื้อหาอบรม : อาจารย์กิตติพงษ์ 081-6605372 ,
เกี่ยวกับงานธุรการ : คุณผึ้ง 086-9312442

   

การสมัครเข้ารับการอบรม

 
ท่านสามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่ คลิกเพื่อลงทะเบียนอบรม
** เมื่อลงทะเบียนแล้วให้ชำระเงินค่าอบรมเพื่อเป็นการยืนยัน และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง e-mail: bookbsd@yahoo.com
   

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

 
 1. มีรู้ด้านระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน(สามารถกำหนดค่า IP address , DNS , netmask ได้)
  (การอบรมนี้ : วิทยากร มีผู้ช่วยวิทยากรให้ความช่วยเหลือกับผู้เข้าอบรมอย่างเพียงพอ และทั่วถึง
  ผู้สนใจที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเข้าอบรม และฝึกปฏิบัติจนสามารถทำงานได้ เมื่อผ่านการอบรมนี้)
 
Copyright©2015 BSD Solution Co.,LTD. All right reserved