หลักการและเหตุผล
 

ปัจจุบันระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี Voice over IP ได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากด้วยความสามารถที่หลากหลาย และเหนือกว่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PBX) ในปัจจุบัน พร้อมกับการลงทุนที่คุ้มค่ากว่า จึงเป็นเหตุผลทำให้องค์กรต่าง ๆ ให้ความสนใจกับเทคโนโลยี Voice over IP กันมากขึ้น ระบบโทรศัพท์แบบใหม่นี้ ทำให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายการโทรศัพท์ระหว่างสาขา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างกัน อีกทั้งยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการใช้งานโทรศัพท์
เพื่อติดต่อสื่อสารกับโทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์พื้นฐาน ทางผู้จัดอบรม จึงเล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานของท่าน จึงได้มีการจัดอบรมหลักสูตร “การสร้างระบบโทรศัพท์อัจฉริยะด้วย Elastix IP-PBX” เนื่องจากระบบโทรศัพท์ที่ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ Elastix นั้น
เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งยังเป็น Open Source Software ในเรื่องของการสร้างเป็นระบบตู้สาขา IP-PBX และระบบแฟกซ์ (Fax)  ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากทั่วโลก และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ใช้สามารถนำซอฟต์แวร์นี้มาใช้งานได้โดยถูกต้อง และไม่เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุน และการเปลี่ยนระบบอย่างยั่งยืนและมีทิศทางที่ดี ทั้งนี้จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ในการใช้งานและควบคุมระบบโทรศัพท์ด้วย Elastix
 2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความสามารถในการติดตั้งระบบโทรศัพท์ Voice over IP โดยใช้ Elastix
 3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ Elastix ได้จริง
 4. เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจ และเห็นประโยชน์และประสิทธิภาพของ Software Opensource ซึ่งสามารถช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายในองค์กรได้เป็นอย่างดี
ุเนื้อหาการอบรม  

วันที่อบรม

เนื้อหาอบรม

วันเสารที่์ 25 มิถุนายน 2559

ระบบโทรศัพท์ Elastix และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ VoIP
ส่วนประกอบของระบบโทรศัพท์ Elastix
การติดตั้งระบบโทรศัพท์ Elastix
เรียนรู้การควบคุมระบบโทรศัพท์ Elastix ผ่านเว็บ
หลักการและโครงสร้างการทำงานชอง Elastix
การสร้างหมายเลขโทรศัพท์ภายใน Extension
การกำหนดค่าให้กับ IP Phone , Soft Phone
ศึกษาการสร้าง IVR ตอบรับโทรศัพท์
การบันทึกเสียงเพื่อใช้งานร่วมกับ IVR
ศึกษาการทำ Follow me , Ring Groups , Time Conditions
ศึกษาการทำ Paging  and Intercom
FAQ

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559

บริหารและจัดการ Conference เพื่อการประชุม 
การบันทึกการสนทนาระหว่างภายในและภายนอก
การติดตั้ง Fax Server ทั้งแบบรับ และส่งออก
การติดตั้ง Fax Client สำหรับ Elastix
การเชื่อมต่อ Elastix ตั้งแต่ 2 Server ขึ้นไป (Inter Connection)
การเชื่อมต่อ Elastix กับ 3G Gateway
การติดตั้ง Smart Phone (iPhone , iPAD และ Android Mobile phone ให้รองรับกับระบบ Elastix) 
FAQ

**ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจาก Thaibsd.com**
วิทยากร  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช (RHCT, MTCNA, MTCTCE, MTCUME, ECA)

: ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
: วิทยากรอบรมด้านระบบปฏิบัติการ FreeBSD and Linux
: วิทยากรอบรมระบบโทรศัพท์ IP-PBX อัจฉริยะ Elastix and Asterisk
: วิทยากรอบรมการพัฒนา Android Mobile App ด้วย MIT App Inventor (Google)
: นักเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
   -หนังสือ "บริหารและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย FreeBSD"
   -หนังสือ "ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน"
   -หนังสือ "ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ด้วย Asterisk"
: นักเขียนอิสระ วารสารไมโครคอมพิวเตอร์
: ที่ปรึกษาด้านระบบเครือข่าย และระบบสื่อสารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
: ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบโทรศัพท์ VoIP ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
: ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ของ รพ.พุทธชินราช จำนวน 2,000 เลขหมาย ทั้งระบบ
: ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ของ สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย 5 สาขา ทั้งระบบ
  และหน่วยงานต่าง ๆอีกหลายแห่ง
: ผู้ผ่านการสอบ Red Hat Certified Technician (RHCT) ของประเทศไทย
: ผู้ผ่านการสอบ MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) ของประเทศไทย
: ผู้ผ่านการสอบ Mikrotik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE) ของประเทศไทย
: ผู้ผ่านการสอบ MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME) ของประเทศไทย
: ผู้ผ่านการสอบ Elastix Certified Advisor(ECA) ของประเทศไทย

   
จำนวนผู้เข้าอบรม  
รับจำนวน 25 ท่าน/หลักสูตร
   
ค่าลงทะเบียน  
ค่าลงทะเบียนอบรมปกติ บาท พิเศษ 4,500 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 7% รวมบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่างระหว่างการอบรมฟรี
  พร้อมรับอุปกรณ์ในการเรียนต่าง ๆ ดังนี้
  • เอกสารประกอบการอบรม
  • ซีดีชุดติดตั้งระบบโทรศัพท์ Elastix
  • ซีดีชุดไฟล์ที่จำเป็นต่อใช้งานและการติดตั้ง เช่น Codec G.729 , G.723 , E-book
  • ประกาศนียบัตรจากวิทยากร
   พิเศษ รับอุปกรณ์เพิ่มเติมฟรี การ์ด X100P รุ่นใหม่ จำนวน 1 ชุด
   
ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 : เริ่มอบรม 09.00 น. - 17.00 น. 
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 : เริ่มอบรม 9.00 น. -17.00 น.

   
สถานที่จัดอบรม  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Smart อาคาร 15 ปี ชั้น 5 สสวท. กรุงเทพฯ
   

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 
 1. สามารถติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบ IP-PBX ด้วย Elastix ได้
 2. สามารถทำให้ท่านนำความรู้เรื่อง VoIP ไปใช้ในองค์กรเพื่อลดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์และต่างสาขาได้ 
 3. ลดค่าโทรศัพท์ภายในบริษัทและระหว่างองค์กรในประเทศและต่างประเทศได้ 90% หรือใช้งานได้ฟรี (โทรฟรี Fax ฟรี) 
 4. สามารถนำความรู้ไปประกอบธุรกิจด้าน Voice Over IP ได้ 
 5. สามารถเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ Elastix กับเครือข่ายของ Skype ได้
 6. ทราบถึงความรู้ในการออกแบบระบบ VoIP เพื่อใช้กับองค์กรประเภทต่าง ๆ ได้
 7. เป็นการเพิ่มมูลค่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   

ผู้จัดอบรม

 

บริษัท บีเอสดี โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0655552000344
211/30 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล
อ.เมือง พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถาม : เกี่ยวกับเนื้อหาอบรม : อาจารย์กิตติพงษ์ 081-6605372 ,
เกี่ยวกับงานธุรการ : คุณผึ้ง 086-9312442

   

การสมัครเข้ารับการอบรม

 
ท่านสามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่ คลิกเพื่อลงทะเบียนอบรม
** เมื่อลงทะเบียนแล้วให้ชำระเงินค่าอบรมเพื่อเป็นการยืนยัน และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง e-mail: bookbsd@yahoo.com
   

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

 
 1. มีรู้ด้านระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน(สามารถกำหนดค่า IP address , DNS , netmask ได้)
  (การอบรมนี้ : วิทยากร มีผู้ช่วยวิทยากรให้ความช่วยเหลือกับผู้เข้าอบรมอย่างเพียงพอ และทั่วถึง
  ผู้สนใจที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเข้าอบรม และฝึกปฏิบัติจนสามารถทำงานได้ เมื่อผ่านการอบรมนี้)

 

Copyright©2015 BSD Solution Co.,LTD. All right reserved